Poland

Koronawirus: pytania i odpowiedzi w sprawie wsparcia

Firma

AdobeStock

Dofinansowania w razie wprowadzenia przestoju lub obnienia wymiaru czasu pracy s dostpne dla wszystkich przedsibiorcw, ale rodz te najwicej pyta. Poniej publikujemy wyjanienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

Na jakich zasadach liczy si wysoko wynagrodzenia w przypadku zarwno przestoju, jak i obnienia wymiaru czasu pracy, gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem pracownika, na ktre skada si premia za wyniki sprzeday, stawki godzinowej, wynagrodzenia akordowego.

Przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.) nie definiuj pojcia wynagrodzenia. W art. 15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co naley rozumie miesiczne wynagrodzenie brutto, a wic wynagrodzenie o charakterze staym i bezporednio zwizanym z wykonywan funkcj lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatkw, ktrych uruchomienie jest uzalenione od spenienia przez pracownika dodatkowych przesanek, jak np. wykonywania okrelonych zada ktre zgodnie z ustaw o wynagrodzeniu minimalnym nie moe by nisze ni minimalne wynagrodzenie za prac.

Co z obnianiem wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia osobom objtym ochron w wieku przedemerytalnym czy cudzoziemcom, ktrych wymiar czasu pracy i wysoko wynagrodzenia wynika z np. owiadczenia o powierzeniu mu pracy?

Ochrona pracownikw w wieku przedemerytalnym, o ktrej mowa w art. 39 k.p., polega na zakazie wypowiedzenia im umowy o prac, a tym samym take na zakazie zoenia im wypowiedzenia zmieniajcego ich warunki pracy lub pacy, o ktrym mowa w art. 42 13 k.p. (z tym e w okolicznociach okrelonych w art. 43 k.p. wypowiedzenie zmieniajce w przypadku tych pracownikw jest dopuszczalne). Jak jednak wynika z ust. 15 art. 15g ww. ustawy, przy ustalaniu warunkw i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy nie stosuje si art. 42 13" k.p., co oznacza, e w celu ich zastosowania nie jest konieczne dokonanie przez pracodawc wypowiedzenia zmieniajcego warunki pracy lub pacy.

Czytaj take:

Owiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi skada pracodawca w powiatowym urzdzie pracy. Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urzd owiadczenie. Pracodawca ma obowizek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem. W umowie jest zobowizany uwzgldni warunki zawarte w owiadczeniu. Z powyszego wynika, e cudzoziemiec, ktry wykonuje prac na podstawie owiadczenia o powierzeniu mu pracy, nie zawar jeszcze umowy z pracodawc, wic nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 15g ustawy o Covid i pracodawca nie moe stara si o pomoc na takiego pracownika.

Czy w okresie przestoju pracownicy nim objci mog podejmowa dorane czynnoci majce na celu np. zabezpieczenie mienia pracodawcy, monta, demonta linii produkcyjnych? Czy pracownicy objci obnionym wymiarem czasu pracy mog by w tym czasie, w razie takiej nagej potrzeby, zobowizani do pracy w nadgodzinach?

Artyku 15g ust. 11 wskazuje na konieczno zawarcia porozumienia. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy ustala si w porozumieniu. Trzeba jednak pamita, e przestj ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczcych pracownika pozostajcego w gotowoci do pracy.

Czy pracownicy objci obnionym o 20 proc. wymiarem etatu mog pracowa np. przez cztery dni w tygodniu, czy musz pracowa kadego dnia o 20 proc. krcej?

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy ustala si w porozumieniu. Na gruncie przepisw k.p. ustalenie rozkadu czasu pracy zatrudnionego w niepenym wymiarze czasu pracy naley do pracodawcy.

Czy mona wprowadzi w firmie najpierw przestj, a nastpnie obniony wymiar czasu pracy?

Tak, przedsibiorca moe wystpi o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego, a nastpnie o dofinansowanie w ramach obnionego wymiaru czasu pracy. Przedsibiorca w takim przypadku skada odrbne wnioski. Jeli wprowadzi przestj ekonomiczny w kwietniu, to w kwietniu skada pierwszy wniosek, np. na dwa miesice, a nastpnie w czerwcu skada wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia z tytuu obnienia wymiaru czasu pracy. I na odwrt.

Czy mona modyfikowa porozumienie zawarte ze zwizkiem zawodowym czy przedstawicielami zaogi w razie wykrycia w nim niecisoci lub potrzeby uzupenienia go o wymagane prawem postanowienia?

Naley sprecyzowa, czego dotycz te niecisoci. Z pewnoci nie mog by modyfikowane istotne elementy porozumienia, dotyczce trybu i sposobu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy. Porozumienie skadane jako zacznik do wniosku powinno by kompletne, tj. zawiera wszelkie przewidziane prawem elementy.

Czy mona wycofa si z czci pomocy w trakcie trwania trzymiesicznego przestoju? Czy mona zerwa j w trakcie miesica?

Zgodnie z 2 umowy przedsibiorca zobowizuje si wykorzysta rodki na warunkach okrelonych w niniejszej umowie, zgodnie z celem, na jaki je uzyska, okrelonym we wniosku. Przedsibiorca zobowizuje si, e:

1) pracownikom objtym wiadczeniem dofinansowanym ze rodkw nie wypowie umowy o prac z przyczyn niedotyczcych pracownika w okresie pobierania przez niego wiadcze, o ktrych mowa w art. 15g ustawy;

2) po zakoczeniu okresu, o ktrym mowa w pkt 1, nie wypowie umowy o prac z przyczyn niedotyczcych pracownika pracownikom objtym wiadczeniem dofinansowanym ze rodkw, o ktrych mowa w 1 ust. 1, przez okres kolejnych miesicy odpowiadajcy dugoci liczbie miesicy pobierania przez pracownika wiadcze, o ktrych mowa w art. 15g ustawy.

1. Niewykorzystana przez przedsibiorc cz rodkw, o ktrych mowa w 1 ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek bankowy wojewdzkiego urzdu pracy, z ktrego przedsibiorca otrzyma rodki w terminie, o ktrym mowa w 3 zdanie wstpne.

2. W razie wykorzystania przez przedsibiorc rodkw, o ktrych mowa w 1 ust. 1, niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie lub we wniosku, przedsibiorca zobowizany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewdzkiego urzdu pracy, z ktrego otrzyma rodki, w terminie okrelonym w 3 zdanie wstpne, rodkw w czci wykorzystanej niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie lub we wniosku wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania rodkw wykorzystanych niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie lub we wniosku.

Szczegowe informacje zawarte s w poradniku dla przedsibiorcy dostpnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Czy mona zawrze umow na cz miesica?

Zgodnie z art. 15g ust. 16 wiadczenia przysuguj przez czny okres trzech miesicy przypadajcych od daty zoenia wniosku.

Wskazane jest wic skadanie wnioskw na okresy miesiczne do trzech miesicy maksymalnie.

Od kiedy naley si pomoc na wniosek zoony np. 10 kwietnia, jeli z porozumienia wynika, e przestj czy obnienie wymiaru czasu pracy wprowadzono od 1 kwietnia (ust 16)?

W tym przypadku dofinansowanie zostanie udzielone od miesica zoenia wniosku (wpywu do wojewdzkiego urzdu pracy). Na przykad jeli wniosek zostanie zoony 10 kwietnia, to przedsibiorca otrzyma dofinansowanie za kwiecie, maj, czerwiec.

Co oznacza zakaz zwalniania pracownikw objtych przestojem lub obnionym wymiarem czasu pracy w okresie wypaty wsparcia i w pniejszym okresie? Czy pracodawca zmuszony do przeprowadzenia zwolnie przez swoj pogarszajc si sytuacj ekonomiczn bdzie mia obowizek zwrotu caoci wsparcia w myl art. 15 ustawy z dnia 11 padziernika 2013 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z ochron miejsc pracy?

Zgodnie z 5 umowy w razie niewywizania si przez przedsibiorc z ww. zobowizania przedsibiorca zobowizany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewdzkiego urzdu pracy tej czci rodkw, ktra bya przeznaczona na dofinansowanie wiadcze pracownikw, z ktrymi pracodawca rozwiza umow w okresie wypaty wsparcia i w pniejszym wymaganym okresie, wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania rodkw.

Czy mona wprowadzi przestj na zasadach przewidzianych w art. 15g bez ubiegania si o dotacj z FGP?

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w kontekcie art. 15g ustawy o Covid ma znaczenie wycznie w zwizku z zamiarem skorzystania z dofinansowania, o ktrym mowa w tym przepisie.

Football news:

A schoolboy from Bayer scored Bayern's youngest Bundesliga goal. The guy is 17 years and 42 days old
Manchester United have no plans to change their summer transfer plans. The club is Interested in Sancho, Grealish and Havertz
Flick about the disqualification of Mueller and Levandovsky: it's annoying. But it is important that they play in the Cup
Paderborn midfielder Gyasula received 16 yellow cards in 26 rounds. He repeated the Bundesliga record
Borussia Dortmund and Hertha players got down on one knee before the match: Together against racism
Not white, not black, not yellow, not red. Person. Borussia Dortmund players have spoken out against racism
Everton are leading the fight for Rabiot (Tuttosport)