Poland

Koronawirus - nowe dane. 2750 zakażeń w jednym województwie

Koronawirus SARS-CoV-2

pobieranie próbki do testu na koronawirusa

AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 1 735 406, zaœ przypadków œmiertelnych do 44 360 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 15 698 nowych zaka¿eniach i œmierci 309 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 61 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 15 591 osób - w ci¹gu doby liczba pacjentów wzros³a o 191 i jest najwy¿sza od 19 stycznia.

Czytaj tak¿e: Wzrost liczby pacjentów z COVID-19. Kraska: Sytuacja jest bardzo powa¿na

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1 583. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 194 tys. osób, najwiêcej od 19 grudnia. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o ponad milion 441 tysiêcy zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Koronawirus w Polsce. Coraz wiêcej pacjentów z COVID-19 w ciê¿kim stanie

W œrodowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 15 698 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (2750), œl¹skiego (1989), pomorskiego (1399), ma³opolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmiñsko-mazurskiego (1132), ³ódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnoœl¹skiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), œwiêtokrzyskiego (274), opolskiego (208).

"131 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" - poda³ resort w komunikacie.

Liczba nowych przypadków koronawirusa jest o 97,8 proc. wy¿sza ni¿ dzieñ wczeœniej i o 29,2 proc. wy¿sza ni¿ w poprzedni¹ œrodê.

Czytaj tak¿e: Niedzielski: Wœród lekarzy nie widaæ trzeciej fali. Wp³yw szczepieñ

Ministerstwo Zdrowia przekaza³o, ¿e z powodu COVID-19 zmar³o 61 osób, a z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 248 osób. Dobowa ³¹czna liczba zgonów, 309, jest o 63 (16,9 proc.) ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Wed³ug danych z 2 marca, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 9,94 mln próbek pobranych od ponad 9,64 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 50 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys., a w tygodniu koñcz¹cym siê 28 grudnia by³a ni¿sza ni¿ 24 tys.

Czytaj tak¿e: Epidemiolog: W Rosji trwa pierwsza fala epidemii koronawirusa

We wtorek ministerstwo informowa³o o kolejnych 7 937 zaka¿eniach i 216 zgonach, w poniedzia³ek o 4 786 przypadkach i œmierci 24 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 735 406 osób, 44 360 zaka¿onych zmar³o.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR