Poland

Koronawirus nie odpuszcza w Polsce: znów zmarło 599 osób

15 178 nowych przypadków zaka¿enia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o 85 osób, zaœ z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 514 osób - poinformowa³o Ministerstwo Zdrowia.

Najwiêcej przypadków zaka¿eñ pochodzi z województwa mazowieckiego - 1986 oraz z województwa wielkopolskiego - 1748. Pozosta³e przypadki pochodz¹ z województw: dolnoœl¹skiego (1481), œl¹skiego (1402), pomorskiego (1026), kujawsko-pomorskiego (1004), warmiñsko-mazurskiego (950), lubelskiego (937), zachodniopomorskiego (902), podkarpackiego (713), ma³opolskiego (661), ³ódzkiego (658), podlaskiego (481), opolskiego (429), lubuskiego (398), œwiêtokrzyskiego (310). 92 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹.

Liczba zaka¿onych koronawirusem w Polsce to 973 593.  16 746 osób zmar³o.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent