Poland

Koronawirus: jakiego wsparcia naprawdę potrzebują firmy

Oczekiwanie na interpretacje si wyduy

Okazuje si te, e przy ograniczeniach obowizujcych w zwizku z koronawirusem urzdnicy administracji skarbowej mog mie problem z terminowym wydawaniem interpretacji podatkowych. Std przyjte w specustawie rozwizanie pozwalajce na jego wyduenie. Na uzyskanie odpowiedzi trzeba bdzie wic czeka o trzy miesice duej (w sumie moe to by zatem 6 miesicy). Jednoczenie, Minister Finansw bdzie mg przeduy ten termin okolejne 3 miesice.

Pozostae zmiany

Wrd innych propozycji podatkowych znalazy si nowe zwolnienia z podatku dochodowego. W 2020 r. z PIT zostan zwolnione otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika wiadczenia postojowe.

Utrzymane zostaje take zawieszenie wejcia w ycie ustawy o podatku od sprzeday detalicznej. Przedsibiorcy nie bd musieli paci podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzie 2020.

Lesaw Mazur doradca podatkowy, wsplnik wThedy & Partners

Micha Nielepkowicz doradca podatkowy, wsplnik wThedy & Partners

Obowizujce ograniczenia w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wduym stopniu odbij si na kondycji firm. Udzielanie wsparcia firmom ma uatwi przyjta przez sejm ustawa ozmianie ustawy o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorb zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektrych innych ustaw. Jednak zakres zmian wprowadzonych wustawie jest znacznie mniejszy ni ten, oktry postulowali przestawiciele biznesu.

Sprawozdania finansowe

Minister Finansw w drodze rozporzdzenia bdzie mg okreli inne terminy wypeniania obowizkw w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji, oktrych mowa w ustawie o rachunkowoci, wustawie o finansach publicznych oraz waktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Czytaj te:

Pomoc bdzie, ale gwnie dla maych przedsibiorcw

CIT-8: Roczne rozliczenie podatku dochodowego odoone

Wstrzymanie poboru podatkw i obnika VAT ocali gospodark

W przypadku, gdy nowy termin wypeniania obowizkw w zakresie zatwierdzenia sprawozda finansowych przypadnie pniej ni 6 miesicy po upywie roku obrotowego, to do dnia wskazanego przez Ministra Finansw w rozporzdzeniu bd musiay odby si posiedzenia organw zatwierdzajcych, tj. zwyczajne zgromadzenie wsplnikw w spkach zo.o., zwyczajne walne zgromadzenie wspkach akcyjnych i walne zgromadzenie w spdzielniach.

Natomiast w przypadku jednostek samorzdu terytorialnego jej organ stanowicy musia podj uchwa, o ktrej mowa w art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Komisja rewizyjna przedstawi organowi stanowicemu jednostki samorzdu terytorialnego wniosek wsprawie absolutorium dla wjta (burmistrza, prezydenta miasta), zarzdu powiatu lub zarzdu wojewdztwa, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym przez Ministra Finansw wrozporzdzeniu.

Zmiana audytora

Ustawa uchyla art. 134 ust. 1 ustawy obiegych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ktry mwi, e maksymalny czas nieprzerwanego trwania zlece bada ustawowych w jednostkach zainteresowania publicznego, przeprowadzanych przez t sam firm audytorsk lub powizan z ni firm audytorsk (lub jakiegokolwiek czonka sieci dziaajcej wpastwach UE, do ktrej nale te firmy audytorskie), nie moe przekracza pi lat.

Caa strata do uwzgldnienia

Spadek dochodw, a pewnie w kolejnym kroku rwnie notowanie strat to dla osb prowadzcych dziaalno gospodarcz gwny problem zwizany ze skutkami koronawirusa. Nie dziwi wic fakt, e specustawa przewiduje zmiany w rozliczaniu wanie strat w zakresie PIT i CIT.

Przedsibiorcy, ktrzy ponios strat wzwizku z koronawirusem, bd mogli o wysoko tej straty, nie wicej jednak ni do kwoty 5 mln z, obniy dochd uzyskany w 2019 roku, skadajc w tym celu korekt zeznania za ten rok. Aby z tej moliwoci skorzysta, konieczne bdzie spenienie pewnych warunkw. A mianowicie, nowe zasady odliczania strat obejm podatnikw, ktrzy w roku 2020 osign przychody z dziaalnoci nisze o co najmniej 50 proc. od przychodw uzyskanych z tej dziaalnoci w 2019 r. Nieodliczon kwot straty podatnicy bd rozlicza na dotychczas obowizujcych zasadach.

Darowizny na walk z COVID-19

Wrd wprowadzonych rozwiza walki ze skutkami koronawirusa jest moliwo uwzgldniania w rozliczeniach zfiskusem darowizn przekazywanych na walk zCOVID-19. Bd mieli do niej prawo podatnicy PIT i CIT.

Odliczy bdzie mona darowizny (pienine lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonujcym dziaalno lecznicz polegajc na wiadczeniu opieki zdrowotnej, wtym transportu sanitarnego, a take dla Agencji Rezerw Materiaowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysoko odliczenia bdzie zalee od tego, kiedy darowizna zostanie przekazana. Wprzypadku darowizny przekazanej:

1) do 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega bdzie kwota odpowiadajca 200proc. wartoci darowizny;

2) w maju 2020 r. odliczeniu podlega bdzie kwota odpowiadajca 150proc. wartoci darowizny;

3) od 1 czerwca 2020 r. do 30 rzenia 2020 r. odliczeniu podlega bdzie kwota odpowiadajca wartoci darowizny.

Trzeba bdzie jednak udokumentowa j dowodem wpaty na rachunek patniczy lub rachunek bankowy obdarowanego, e dana kwota zostaa przekazana, a przy darowiznach rzeczowych niezbdne bdzie owiadczenie obdarowanego oprzyjciu darowizny. Przedsibiorca bdzie te musia wykaza si dowodem, z ktrego wynika bdzie warto oraz dane identyfikujce darczyc.

Jeli kwot darowizn przedsibiorca zaliczy do kosztw uzyskania przychodw lub zostanie mu ona zwrcona, to nie bdzie on mg skorzysta z jej odliczenia w deklaracji rocznej.

Podatnicy bd mogli te dokonywa jednorazowo odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodkw trwaych, ktre zostay nabyte w celu produkcji towarw zwizanych z przeciwdziaaniem COVID-19, takich jak wszczeglnoci: maseczki ochronne, respiratory, rodki odkaajce, medyczn odzie ochronn, ochraniacze na obuwie, rkawiczki, okulary, gogle, rodki do dezynfekcji ihigieny rk.

Przesunite terminy

Specustawa przewiduje przesunicie kilku terminw. Niestety, nie s to wszystkie przesunicia, ktrych oczekiwali przedsibiorcy.

Jedna ze zmian dotyczy zaliczek. Zapata zaliczki, zamiast do 20 kwietnia i 20 maja, moe by dokonana do 1czerwca 2020 r. W przypadku zaliczek PIT, specustawa przewiduje, e przedsibiorcy opacajcy w2020 roku zaliczki miesiczne w formie uproszczonej mog zniej zrezygnowa do zaliczek nalenych za okres marzecmaj 2020 r. Zaliczki za te miesice, mona obliczy i wpaca na zasadach oglnych, uwzgldniajc zaliczki nalene za poprzednie miesice, ktre obliczone byy w formie uproszczonej. Jednak rozwizanie to nie obejmie wszystkich, a jedynie maych podatnikw".

Przesunite zostay take terminy wejcia w ycie nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca. Podobnie nowy JPK_VAT te ruszy z pocztkiem lipca, zamiast z pocztkiem kwietnia. Utrzymane do koca czerwca bd rwnie obnione stawki VAT, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansw.

Przeduony zosta rwnie termin przy stosowaniu biaej listy podatnikw VAT. Przedsibiorcy bd mieli 14 dni na zawiadomienie organu podatkowego, e dokonali wpaty za faktur na rachunek spoza biaej listy podatnikw VAT. Wczeniej takie zawiadomienie trzeba wysa w cigu trzech dni.

Przesunicie terminu obejmie te Centralny Rejestr Beneficjentw Rzeczywistych. Firmy powinny zgosi beneficjentw rzeczywistych do 13 kwietnia, ale rzd przesuwa termin na dopenienie tego obowizku okolejne 3 miesice, a wic ostatnim dniem na takie zgoszenie bdzie 13 lipca.

Do lipca zostaj zawieszone rwnie obowizki zwizane zraportowaniem krajowych schematw podatkowych (MDR).

Ponadto do koca wrzenia zostaje take wyduony termin na przedoenie dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotw, ktrych rok podatkowy rozpocz si po 31grudnia 2018 r. a zakoczy przed 31 grudnia 2019 r.

Specustawa przewiduje rwnie przesunicie terminu do zapaty podatku od przychodw z budynkw za miesice marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Bdzie to jednak rozwizanie dobrowolne. Ponadto, rwnie i tu konieczne bdzie spenienie pewnych warunkw: podatnicy bd musieli wykaza, e z powodu epidemii ponieli negatywne konsekwencje, w danym miesicu osignite przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego byy nisze o co najmniej 50proc. Podatnicy, ktrzy rozpoczli w trakcie 2019 r. prowadzenie firmy, bd mogli skorzysta z przesunicia terminu zapaty podatku od przychodw zbudynkw, jeeli w danym miesicu osignite przychody bd nisze o co najmniej 50proc. w stosunku do rednich przychodw w 2019 r. przypadajcych na miesice. Z tej opcji bd mogli skorzysta take podatnicy, ktrzy rozpoczli prowadzenie dziaalnoci wostatnim kwartale 2019 r. i nie osignli w tym okresie przychodw albo rozpoczli dziaalno w trakcie 2020 r. albo w2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w ktrej nie ustala si przychodw, np. w formie karty podatkowej.

Dodatkowo z zapowiedzi resortu finansw wynika, e przeduony zostaje termin na roczne rozliczenie PIT i CIT do 31 maja 2020 r. Dziki temu podatnicy CIT zyskaliby dodatkowe 2 miesice, a PIT 1 miesic wicej na dopenienie tych obowizkw.

Przeduony bdzie take termin uiszczenia opat z tytuu uytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.

Podatki lokalne zpreferencjami

Lista zobowiza podatkowych, ktre musz regulowa przedsibiorcy jest duga. To nie tylko konieczno opacenia podatku dochodowego czy VAT. W gr wchodz te podatki stanowice dochody jednostek samorzdu terytorialnego, jak np. podatek od nieruchomoci. Dla przedsibiorstw posiadajcych liczne budynki i budowle to znaczce kwoty. Przyjta ustawa zawiera rozwizania rwnie w tym obszarze. Gminy zyskay moliwo wprowadzenia za cz roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomoci: gruntw, budynkw i budowli zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, wskazanym grupom przedsibiorcw, ktrych pynno finansowa ulega pogorszeniu wzwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dodatkowo gminy mog przeduy terminy patnoci rat podatku od nieruchomoci, patne w kwietniu, maju iczerwcu 2020 r. nie duej ni do 30 wrzenia tego r. Wprzypadku osb fizycznych rozwizanie to dotyczy bdzie raty podatku patnej do 15maja, natomiast w przypadku osb prawnych, rat podatku patnych do: 15 kwietnia, 15maja i 15 czerwca 2020 r.

Ulgi w spacie zobowiza podatkowych

Wrd rozwiza, ktre znalazy si w specustawie jest rwnie zniesienie opaty prolongacyjnej pobieranej przy udzielaniu ulg w zapacie podatkw: odroczenia terminu patnoci czy rozoeniu na raty.

To istotna zmiana bowiem wprost dotyczy tego co moe by najbardziej realnym wsparciem dla podatnikw wpraktyce, tj. ulg w spacie zobowiza podatkowych polegajcych na odroczeniu terminw patnoci podatkw, rat i zaliczek na podatek oraz rozoenia na raty tych patnoci. Niezalenie od wspomnianych wczeniej przesuni terminw niektrych patnoci o 1-3 miesice, odroczenie pozostaych patnoci (np. VAT, zaliczek na CIT) bdzie mona uzyska nadal jedynie na odpowiednio uzasadniony wniosek, na podstawie przepisw oglnych Ordynacji podatkowej.

Bez ulgi na ze dugi

Przedsibiorcy PIT i CIT, ktrzy zobowizani s do zwikszania dochodu bdcego podstaw obliczenia nalenych w 2020 r. zaliczek miesicznych (kwartalnych) z dziaalnoci gospodarczej o niezapacone wterminie zobowizania, nie bd musieli stosowa przepisw dotyczcych tzw. zych dugw. Z tego zwolnienia bd mogli skorzysta podatnicy, ktrych przychody osignite wokresach rozliczeniowych (miesicznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresw w 2019 roku zmniejsz si o co najmniej 50proc. Jednak zobowizania, ktre nie zostan uregulowane w trakcie roku i przed zoeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy bd musieli uj w zeznaniu.

Podatnicy, ktrzy rozpoczli dziaalno w trakcie 2019 r., wcelu ustalenia poziomu spadku przychodw w 2020 r., oblicz rednie przychody przypadajce na miesice albo kwartay 2019 r. Zwolnieni z tego warunku bd ci, ktrzy rozpoczli dziaalno w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osignli przychodw albo rozpoczli dziaalno w 2020 r., albo te w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w ktrej nie ustala si przychodw, np. w formie karty podatkowej.

Czas na zawieszenie biegu terminw procesowych isdowych

Ze wzgldu na ograniczenia wprowadzone w zwizku zepidemi praktycznie niemoliwe jest prowadzenie czynnoci kontrolnych przez urzdnikw organw skarbowych. Chodzi opostpowania i kontrole podatkowe. Dlatego te w przyjta ustawa przewiduje zawieszenie biegu terminw procesowych isdowych w postpowaniach ikontrolach, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postpowaniach sdowych, wtym sdowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych skarbowych oraz niektrych innych.

Bd te pewne zmiany przy kontrolach produktach akcyzowych.

Ponadto minister finansw wdrodze rozporzdzenia bdzie mg okreli list osb, ktre bd mogy wykonywa zadania KAS, jeli nie bd mogli tego robi funkcjonariusze skarbowi ze wzgldu na stan zagroenia.

Football news:

🏡Perfect Cavani quarantine: feeds calves and mows grass
Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish
Agent about the possible departure of Saul from Atletico: He is already at a very big club
Menezes is close to moving to Regina. The club can enter Serie B