Poland

Koronawirus dotarł na Wyspy Marshalla: Pierwsze dwa zakażenia

Wyspy Marshalla

Christopher Michel from San Francisco, USA, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Wyspy Marshalla nie s¹ ju¿ wolne od koronawirusa SARS-CoV-2 - w kraju stwierdzono pierwsze dwa zaka¿enia wirusem u osób, które przylecia³y z Hawajów do amerykañskiej bazy wojskowej znajduj¹cej siê na terenie tego po³o¿onego na Pacyfiku pañstwa.

Wyspy Marshalla by³y jednym z nielicznych pañstw œwiata, do których koronawirus dotychczas nie dotar³.

Teraz jednak, jak informuj¹ lokalne w³adze, w kraju wykryto pierwsze dwa zaka¿enia u 35-letniej kobiety i 46-letniego mê¿czyzny, którzy przylecieli do bazy wojskowej na atolu Kwajalein bezpoœrednio z Honolulu (Hawaje).

Obie osoby poddano kwarantannie. W³adze Wysp Marshalla zapewniaj¹, ¿e nie ma mo¿liwoœci, by dosz³o do transmisji wirusa ju¿ na terenie Wysp Marshalla.

W³adze Wysp Marshalla wzywaj¹ mieszkañców do zachowania spokoju. Kraj ma funkcjonowaæ normalnie.

Na Wyspach Marshalla, które ³¹cz¹ bliskie relacje z USA, mieszka ok. 78 tysiêcy osób.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million