Poland

Koronawirus: co może pracodawca? Zdania są podzielone

Adobe Stock

Pracodawcy mog, a nawet maj obowizek dziaa w przypadku, gdy podejrzewaj chorob zakan u swojego pracownika. Jeli ten odmawia skorzystania z porady lekarskiej, mona nie dopuci go do pracy twierdzi ekspertka Pracodawcw RP. Innego zdania jest Pastwowa Inspekcja Pracy.

- Pracodawca nie jest bezbronny wobec zagroenia koronawirusem, czy inn choroba zakan. Prawo wrcz nakada na niego obowizek zadbania o zdrowie swoich pracownikw tumaczy Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawcw RP.

Wypeniajc ten obowizek, pracodawca ma do wykonania cig przewidzianych prawem dziaa. Zwaszcza, jeli ma uzasadnione podejrzenia, e pracownik jest chory. W ten sposb ju na pierwszym etapie doprowadzi do zabezpieczenia zdrowia ogu pracownikw. Nastpnym efektem bdzie wyjanienie stanu zdrowia tego pracownika, ktry moe by chory.

- Dziaajc w ramach tych przepisw pracodawca moe zachca pracownika, by ten nie pojawia si w miejscu pracy oraz aby uda si do lekarza. W przypadku odmowy skorzystania z porady lekarskiej przez takiego pracownika, pracodawca moe nie dopuci go do pracy zaznacza ekspertka Pracodawcw RP.

Jednak wedug Pastwowej Inspekcji Pracy, pracodawca nie jest uprawniony do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy np. pracownik ma objawy przezibienia i moe zagraa innym pracownikom. Chyba, e pracownik si na to zgodzi albo wizyta u lekarza zbiega si akurat z terminem kolejnego badania okresowego.

Pracodawca nie moe te dokonywa samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Jeli nie dopuci pracownika do pracy ze wzgldu na potencjalne zaraeniem wirusem, moe narazi si na zarzut o nkanie, czy stosowanie mobbingu. Nie te zobowiza podwadnego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, ani podj dziaa izolujcych pracownika w ramach kwarantanny.

- Jeli pracodawca uzyska informacje, e pracownik przebywa w strefie, gdzie mg zosta zaraony koronawirusem, moe zaproponowa pracownikowi wiadczenie pracy zdalnej. Warunki wiadczenia pracy w domu powinny zosta uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy. Nie mog one narusza powszechnie obowizujcych przepisw prawa pracy np. norm czasu pracy - wskazuje Pastwowa Inspekcja Pracy.

Tu Inspekcja zastrzega jednak, e pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotyczcych miejsca wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowizany do ujawniania miejsca, w ktrym spdzi lub zamierza spdzi urlop. Tak wic uzyskanie informacji, czy pracownik przebywa w strefie, gdzie mg zosta zaraony koronawirusem, moe nie by proste.

PIP wyjania take, czy pracownik moe odmwi wyjazdu w rejony, gdzie wystpuje koronawirus, ze wzgldu na grob zaraenia?

- Zgodnie z art. 210 1 Kodeksu pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadaj przepisom bezpieczestwa i higieny pracy i stwarzaj bezporednie zagroenie dla zdrowia lubycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczestwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma si od wykonywania pracy, zawiadamiajc o tym niezwocznie przeoonego.

Zatem pracownik, ktrego pracodawca wysya w delegacj (wyjazd subowy) w rejony zagroone koronawirusem, moe odmwi wykonania takiego polecenia ze wzgldu na bezporednie zagroenie swojego ycia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. naraenie na niebezpieczestwo innych osb.

Dla pracodawcy i pracownika przy podejmowaniu decyzji dotyczcych wyjazdu subowego w rejony zagroone powinny by wice zalecenia, komunikaty waciwych organw pastwowych, w szczeglnoci Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeeli pracownik zdecyduje si na wyjazd w regiony gdzie moe by naraony na zaraenie koronawirusem, wwczas pracodawca powinien oceni ryzyko zwizane z takim wyjazdem i zapewni pracownikowi odpowiednie rodki ograniczajce ryzyka zwizane z moliwoci zaraenia patogenem oraz podj dziaania, ktre zminimalizuj potencjalne zagroenie, np. zorganizowa tak wyjazd, by czas przebywania w niebezpiecznym miejscu by jak najkrtszy - tumaczy Inspekcja.