Poland

Koronakryzys pokazał korzyści z wykształcenia

Rynek pracy

Pixabay

Pandemia najmocniej uderzy³a w rynek pracy pracowników z najni¿szymi kwalifikacjami, którzy w wiêkszoœci nie mog¹ przejœæ na zdaln¹ pracê.

Koronawirus zwiêkszy³ przewagê specjalistów, którzy w krajach Unii Europejskiej stanowi¹ najwiêksz¹ grupê zawodow¹. Ich udzia³ w ogólnej liczbie pracowników wzrós³ w czasie pandemii do ponad 20 proc. Co wiêcej, byli oni grup¹ zawodow¹, która w minionym roku zanotowa³a najwiêkszy wzrost zatrudnienia. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w III kw. 2020 na stanowiskach specjalistycznych w ró¿nych bran¿ach i dzia³ach pracowa³o prawie 5 proc. osób wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

Tymczasem w wiêkszoœci pozosta³ych du¿ych grup zawodowych pandemia Covid-19 wywo³a³a spadek zatrudnienia. Wed³ug Eurostatu za III kwarta³ 2020 r. najwiêkszy, bo niemal 9-proc., spadek mia³ miejsce wœród pracowników fizycznych o najni¿szych kwalifikacjach – pracuj¹cych m.in. w rolnictwie, budownictwie, w us³ugach sprz¹tania czy w restauracjach. Oni najbardziej ucierpieli wskutek wywo³anej przez Covid-19 zapaœci w gastronomii i hotelarstwie czy w obs³udze biur.

Jak wynika z danych Eurostatu, miniony rok by³ te¿ okresem spadku zatrudnienia w us³ugach i w handlu; w III kwartale 2020 r. pracowa³o tam prawie 7 proc. osób mniej ni¿ rok wczeœniej. Niemal o 6 proc. zmniejszy³o siê wœród robotników przemys³owych, choæ III kwarta³ by³ w ca³ej Unii okresem odbicia, tak¿e na rynku pracy. Widaæ to w danych dotycz¹cych liczby osób, które w ostatnich miesi¹cach odesz³y z pracy, jak równie¿ tych, które j¹ w tym czasie podjê³y.

O ile zaraz po wybuchu pandemii, w II kwartale, najwy¿sza od 15 lat liczba pracowników w Unii (prawie 6,3 mln) odesz³a z pracy, to z kolei w III kw. liczba odejœæ by³a rekordowo ma³a; prawie o 8 proc. ni¿sza ni¿ rok wczeœniej. Podobnie by³o w Polsce, gdzie ten spadek w skali roku siêgn¹³ w III kw. prawie 14 proc.

Skutki kryzysu pandemii, w tym zamra¿ania rekrutacji przez firmy, widaæ natomiast w iloœci nowo zatrudnionych w ostatnim czasie pracowników, których w III kw. by³o w skali ca³ej Unii ponad 12 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. W Polsce ten spadek i tak by³ niewielki (niespe³na 3 proc.), choæ by³y kraje, np. Wêgry, gdzie w III kw. 2020 r. wiêcej osób podjê³o now¹ pracê ni¿ rok wczeœniej. Jak podkreœlaj¹ eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w III kw. 2020 r. w pañstwach UE nast¹pi³ powrót do aktywnoœci znacznej czêœci osób czasowo odsuniêtych od pracy lub zniechêconych do jej poszukiwania z powodu wiosennego lockdownu. W rezultacie, wyrównana sezonowo stopa zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata wzros³a z 72,1 proc. w II kw. do 72,4 proc. W Polsce posz³a zaœ w górê z 73,1 proc. do 73,6 proc., przy zaledwie 3,2 proc. bezrobociu.

Analiza Eurostatu zwraca uwagê, ¿e praktycznie w ka¿dym kraju Unii œredni poziom zatrudnienia podnosz¹ pracownicy po studiach. Podczas gdy ponad 83 proc. z nich by³o w III kw. zatrudnionych, to wœród osób najgorzej wykszta³conych (bez matury) ten wskaŸnik nie przekracza³ 44,5 proc. To o 1,5 pkt proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. W Polsce wynosi³ 25 proc., prawie o 2 pkt proc. mniej ni¿ w 2019 r. Z kolei u nas wskaŸnik zatrudnienia osób po studiach przekracza³ 88 proc.

Dane Eurostatu potwierdzaj¹ w skali ca³ej Unii to, co w Polsce pokaza³y dane GUS z Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci; wzrost aktywnoœci zawodowej osób 55+ w czasie pandemii. W ca³ej Unii odbi³a siê ona najbardziej na najm³odszych pracownikach. Ci najczêœciej byli zatrudnieni na umowach terminowych albo sta¿owych, naj³atwiejszych do rozwi¹zania.

Koronakryzys najmocniej uderzy³ w m³odych ludzi do 24. roku ze œrednim wykszta³ceniem (zajmowane przez nich stanowiska sta³y siê bardziej atrakcyjne dla absolwentów uczelni). W tej grupie zatrudnienie spad³o prawie o 4 pkt proc. w skali roku, do 42 proc. w III kwartale. To nawet wiêcej ni¿ wœród m³odzie¿y o najni¿szych kwalifikacjach.

Jak jednak przewiduje analiza Eurostatu, w 2021 r. to starsi pracownicy mog¹ byæ bardziej zagro¿eni utrat¹ pracy, jeœli firmy bêd¹ przeprowadzaæ wiêksze zwolnienia. Mog¹ ich przed tym ochroniæ wysokie kwalifikacje zawodowe i doœwiadczenie.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances