Poland

Korea Płn.: Kim zakazał połowu ryb z obawy przed wirusem?

Korea Pó³nocna

AFP

Przywódca Korei Pó³nocnej Kim Dzong Un mia³ nakazaæ egzekucjê co najmniej dwóch osób, zakazaæ po³owów na morzu i wprowadziæ lockdown w Pjongjangu, stolicy kraju - w ramach dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony kraju przed koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami - informuje po³udniowokoreañska agencja wywiadu.

Jednym z takich dzia³añ jest zakaz po³owu ryb i produkcji soli z wody morskiej w obawie o to, ¿e mo¿e to byæ Ÿród³em zaka¿eñ z powodu ska¿enia wody koronawirusem.

W zwi¹zku z dzia³aniami antyepidemicznymi w³adze Korei Pó³nocnej mia³y wprowadziæ lockdown w Pjongjangu i prowincji Ryanggang.

Wczeœniej lockdowny mia³y byæ wprowadzane w innych czêœciach kraju, w przypadku wykrycia tam nielegalnego importu produktów spoza granic kraju.

Korea Pó³nocna oficjalnie jest jednym z nielicznych pañstw œwiata, w których nie wykryto jak dot¹d ani jednego zaka¿enia koronawirusem. W zwi¹zku z pandemi¹ Korea Pó³nocna zamknê³a swoj¹ granicê z Chinami, swoim najwiêkszym partnerem handlowym, co jest powa¿nym ciosem dla pó³nocnokoreañskiej gospodarki.

W pierwszych 10 miesi¹cach 2020 roku wartoœæ handlu Korei Pó³nocnej z Chinami spad³a do 25 procent poziomu z pierwszych 10 miesiêcy 2019 roku.

Football news:

Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance