Poland

Korea Płd.: Znaleziono ciało jedynego transpłciowego żołnierza

W po³udniowokoreañskiej prowincji Gyeonggi znaleziono cia³o Byun Hee-soo, pierwszego ¿o³nierza, który przeszed³ w tym kraju operacjê zmiany p³ci.

Korea Po³udniowa pozostaje konserwatywna w kwestiach to¿samoœci seksualnej. Armia zaznacza, ¿e decyzjê podjê³a w zgodzie z procedur¹ opart¹ o wyniki badañ medycznych. Po³udniowokoreañska armia zapewnia jednoczeœnie, ¿e bêdzie "nadal dzia³aæ na rzecz ochrony praw cz³owieka personelu wojskowego i przeciwdzia³ania wszelkim formom bezprawnej dyskryminacji".

Wczeœniej komisja lekarska uzna³a Byun Hee-soo za osobê "niepe³nosprawn¹", czym oburzone by³y organizacje walcz¹ce o prawa cz³owieka.

Obecnie w armii Korei Po³udniowej nie pe³ni s³u¿by ¿aden transp³ciowy ¿o³nierz.

Koreañska Komisja ds. Praw Cz³owieka zaapelowa³a wczeœniej do armii, by ta wstrzyma³a siê przed podejmowaniem decyzji, w zwi¹zku z tym, ¿e w tej sprawie mo¿e wchodziæ w grê dyskryminacja. Armia jednak nie uwzglêdni³a tego apelu.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals