Poland

Korea Płd.: Zakażeń najwięcej od dziewięciu miesięcy

Uczniowie z Korei P³d. przed egzaminami wstêpnymi

AFP

W ci¹gu doby w Korei Po³udniowej wykryto 629 nowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - najwiêcej od dziewiêciu miesiêcy, a wiêc od czasu szczytu pierwszej fali epidemii koronawirusa w kraju na prze³omie lutego i marca. W³adze rozwa¿aj¹ zaostrzenie œrodków dystansowania spo³ecznego w zwi¹zku z pogarszaniem siê sytuacji epidemicznej.

Z 629 nowych zaka¿eñ koronawirusem 295 dotyczy Seulu - poda³o Koreañskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

W Korei Po³udniowej wykryto jak dot¹d 36 332 zaka¿enia koronawirusem i 536 zgony chorych na COVID-19.

W³adze kraju obawiaj¹ siê, ¿e trwaj¹ce w³aœnie egzaminy wstêpne na studia, w których uczestniczy blisko pó³ miliona uczniów, mog¹ byæ kolejnym Ÿród³em zaka¿eñ koronawirusem.

Premier apelowa³ do uczniów, by unikali miejsc, w których ryzyko zaka¿enia jest du¿e - barów z karaoke i kafejek internetowych.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese