Poland

Korea Płd.: Skok liczby zakażeń. Ogniska w szkołach

Kobieta w masce na ulicy w Seulu

AFP

Korea Po³udniowa odnotowa³a du¿y dobowy skok liczby zaka¿eñ koronawirusem - z 354 raportowanych we wtorek do 559 w œrodê. Kraj zmaga siê obecnie z ogniskami COVID-19 skupionymi wokó³ chrzeœcijañskich szkó³ - informuje Reuters.

Chrzeœcijañska organizacja Misja Miêdzynarodowa (International Mission) prowadz¹ca szko³y, w których wykryto ogniska, ma przetestowaæ ka¿d¹ osobê w 32 z jej 40 szkó³ i koœcio³ów w ca³ym kraju.

Organizacja przeprosi³a ju¿ za nie przedsiêwziêcie kroków maj¹cych na celu przeciwdzia³anie pojawianiu siê ognisk. Przyzna³a, ¿e nie wymog³a na uczniach, którzy mieli objawy podobne do grypy, poddania siê testowi na COVID-19.

Teraz organizacja zapewnia, ¿e przeka¿e w³adzom pe³n¹ listê uczniów i personelu pracuj¹cego w szko³ach.

Premier Chung Sye-kyun wezwa³ osoby zwi¹zane ze szko³ami do poddania siê testowi na COVID-19.

Wed³ug danych KDCA 45,4 proc. zaka¿eñ koronawirusem w kraju w ci¹gu roku by³o zwi¹zane z ogniskami powstaj¹cymi w zamkniêtych grupach. Placówki religijne by³y g³ównym Ÿród³em takich infekcji.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7