Poland

Korea Płd.: Doba z największą liczbą zakażeń od marca

Ludzie w maskach na ulicy w Seulu

AFP

W Korei Po³udniowej wykryto 583 nowe zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu minionej doby - to najwiêkszy dobowy wzrost liczby zaka¿eñ od marca. Nastêpuje on w czasie, gdy Korea mierzy siê z trzeci¹ fal¹ epidemii, a sytuacja epidemiczna kraju pogarsza siê, mimo wprowadzenia nowych œrodków s³u¿¹cych zachowaniu dystansu spo³ecznego.

Obecna fala zaka¿eñ skupiona jest na obszarze metropolitalnym Seulu, zamieszkiwanym przez ok. po³owê z 51 mln mieszkañców kraju.

Ogniska zaka¿eñ s¹ rozproszone, co utrudnia namierzanie kontaktów osób zaka¿onych.

Minister zdrowia, Park Neung-hoo podkreœla, ¿e koronawirus rozprzestrzenia siê szybko zw³aszcza wœród "m³odszych pokoleñ".

Z kolei minister edukacji, Yoo Eun-hae mówi, ¿e Ÿród³em zaka¿eñ s¹ spotkania rodzinne i nieformalne spotkania towarzyskie, co utrudnia dzia³anie w³adzom".

Spoœród 583 zaka¿eñ wykrytych w ci¹gu ostatniej doby 553 ma charakter lokalny, 73 proc. z nich wykryto na obszarze metropolitalnym Seulu.

Jak dot¹d w Korei Po³udniowej wykryto 32 318 zaka¿eñ koronawirusem i 515 zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you