Poland

Korea Płd.: Bilans opadów śniegu - jedna ofiara, 94 rannych

W wyniku intensywnych opadów œniegu na pó³nocnym-wschodzie Korei Po³udniowej, na zaœnie¿onych drogach dosz³o do 53 wypadków - poda³y po³udniowokoreañskie w³adze.

Do pomocy kierowcom samochodów zakopanych w œniegu wys³ano 160 ¿o³nierzy.

W³adze Yangyang wys³a³y koce i ¿ywnoœæ 1 530 kierowcom, którzy utknêli w korkach. Z kolei Korea Expressway Corp. dostarczy³a im 320 litrów paliwa.

Czêœæ dróg pozostawa³o zablokowanych przez œnieg jeszcze we wtorek rano. Odwo³ano wiele po³¹czeñ lotniczych, kolejowych, nie kursowa³y promy.

Football news:

Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it