Poland

Kontrowersyjna firma IT wskaże, gdzie szczepić na Covid-19

AFP

Palantir maj¹cy na koncie kontrowersyjne rz¹dowe zlecenia zwi¹zane z inwigilacj¹ teraz pracuje w USA nad systemem mog¹cym planowaæ, gdzie najszybciej zacz¹æ szczepienia na koronawirusa.

Palantir to jeden z potentatów na rynku analizy wielkich zbiorów danych, czyli big data. Firma stworzy³a ju¿ program, który pomóg³ œledziæ ruchy Osamy bin Ladena, jak równie¿ system dla policji przewiduj¹cy miejsca wyst¹pienia potencjalnych zamieszek czy w³amañ. Okaza³o siê, ¿e obstawia³ miejsca zamieszkane przez mniejszoœci etniczne czy imigrantów, co na firmê œci¹gnê³o pos¹dzenia o rasizm.

Obecny projekt powstaje w œcis³ej tajemnicy i pierwszy napisa³ o nim dziennik „The Wall Street Journal”. System ma pomóc rz¹dowi w zarz¹dzaniu produkcj¹ i dystrybucj¹ przysz³ych szczepionek przeciwko Covid-19. Oprogramowanie o nazwie Tiberius mo¿e pomóc zidentyfikowaæ populacje o wysokim priorytecie, które s¹ najbardziej zagro¿one infekcj¹. Sugeruje to, ¿e wykorzystywane s¹ w nim poufne dane o stanie zdrowia mieszkañców. To powoduje, i¿ roœnie ryzyko wycieku lub wykorzystania danych tego typu tak¿e do innych celów, czy przekazania innym firmom analitycznym. Co najmniej jedna firma farmaceutyczna poinformowa³a, ¿e w listopadzie bêdzie staraæ siê w USA o zezwolenie na produkcjê szczepionki.

Palantir w zesz³ym miesi¹cu zadebiutowa³ na nowojorskiej gie³dzie. Firma powsta³a po atakach z 11 wrzeœnia 2001 r. i pocz¹tkowo by³a finansowana z kapita³u CIA. Jednym z jej za³o¿ycieli jest Peter Thiel, amerykañski miliarder, za³o¿yciel choæby systemu PayPal. Firma Palantir niedawno wspó³pracowa³a w Wielkiej Brytanii z Google i Microsoftem nad systemem œledz¹cym postêpy epidemii.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team