Poland

Konstanty Szułdrzyński: Polisa, na którą nas stać

Koronawirus SARS-CoV-2

Konstanty Szu³drzyñski

tv.rp.pl

Nikt nie wie, czego siê spodziewaæ po pandemii – czy trzecia fala dopiero bêdzie, czy ju¿ jest – mówi dr n. med. Konstanty Szu³drzyñski ze Szpitala Narodowego.

„Szpital Narodowy nie chce przyjmowaæ pacjentów", „Opozycja bierze pod lupê wydatki w Szpitalu Narodowym" – to tytu³y tylko dwóch z wielu artyku³ów o szpitalu tymczasowym w Warszawie. O pana miejscu pracy pisze siê g³ównie negatywnie. Dlaczego?

Bo to wygodne z politycznego punktu widzenia. Szpital tymczasowy, który ma pomóc w sytuacji, gdy w normalnych nie bêdzie ju¿ miejsc, jest rodzajem polisy ubezpieczeniowej. Trudno nazywaæ idiot¹ kogoœ, kto kupi³ polisê na samochód i go nie rozbi³. Jeszcze kilkanaœcie lat temu ma³o kto w Polsce kupowa³ AC, a dziœ jesteœmy narodem, który na to staæ. Podobnie staæ nas na luksus ubezpieczenia siê na wypadek kolejnej, wielkiej fali pandemii, która mo¿e przypominaæ wiosenne wydarzenia w Lombardii. A krytyka? Bujanie ³ódk¹ w sytuacji powszechnego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia nie jest ani rozs¹dne, ani godne pochwa³y.

Wed³ug statystyk od 6 do 12 stycznia w szpitalu zajête by³y 92 ³ó¿ka. A stoi ich tam 500.

Powinniœmy siê cieszyæ, ¿e nie jest wype³niony po brzegi. Na prze³omie listopada i grudnia system ochrony zdrowia by³ na granicy wydolnoœci i gdyby dziennie by³o o kilka tysiêcy zachorowañ wiêcej, mo¿na by mówiæ o braku miejsc na Narodowym. Nikt nie wie, czego siê spodziewaæ po pandemii – czy trzecia fala dopiero bêdzie, czy ju¿ jest, czy wirus nie zmutuje i nie stanie siê groŸniejszy. Zawsze przywo³ujê przyk³ad by³ej minister zdrowia Ewy Kopacz, która w 2010 r. nie kupi³a szczepionek na grypê AH1N1 i by³a z tego dumna. Wydaje mi siê, ¿e dziœ staæ nas na zapewnienie bezpieczeñstwa. Lepiej, by Szpital Narodowy sta³ pusty, choæ do tego jeszcze daleko. Stale mamy ok. 100 pacjentów, co równa siê 4–5 oddzia³om zwyk³ym, czyli dwóm szpitalom. To o 100 ³ó¿ek wiêcej w zwyk³ych szpitalach dla pacjentów niecovidowych, wymagaj¹cych leczenia innych powa¿nych chorób.

Tyle ¿e wed³ug opozycji odbywa siê to zbyt du¿ym kosztem. Niedawno krytykowano, ¿e ³ó¿ko na Narodowym jest o wiele dro¿sze ni¿ w zwyk³ym szpitalu, ¿e inwestycja w niego to pieni¹dze wyrzucone w b³oto.

Ogromna czêœæ kosztów poniesionych na stworzenie tego szpitala nie jest bezpowrotnie stracona. Wiele nak³adów posz³a na sprzêt, np. respiratory, z których czêœæ zostanie przekazana do zwyk³ych szpitali, a reszta zostanie w rezerwie Agencji Rezerw Materia³owych. Adaptacja budynku, np. instalacje tlenowe, to niewielka czêœæ kosztów. Zreszt¹, same szpitale tymczasowe mog¹ pos³u¿yæ d³u¿ej ni¿ do koñca pandemii. Coraz wiêcej mówi siê o pacjentach, którzy po przejœciu Covid-19 wymagaj¹ opieki d³ugoterminowej pod tlenem. Byæ mo¿e szpitale tymczasowe stan¹ siê pocovidowymi, odci¹¿aj¹c pozosta³e od pacjentów wymagaj¹cych d³ugotrwa³ej, ale mniej intensywnej opieki. Opieka nad pacjentami z Covid-19 jest wa¿na, ale pilnoœci nabiera przywrócenie funkcjonowania ca³ego systemu opieki zdrowotnej.

Jest pan anestezjologiem specjalizuj¹cym siê w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Dlaczego zdecydowa³ siê pan na pracê w szpitalu, który z za³o¿enia ma przyjmowaæ pacjentów „l¿ejszych"?

To bardzo interesuj¹ce doœwiadczenie. Jestem anestezjologiem, ale i internist¹. Zajmujê siê koronawirusem od samego pocz¹tku, ale dotychczas tylko na intensywnej terapii (IT). Tu mogê przeœledziæ przebieg leczenia, od momentu gdy pacjent trafia do szpitala, do chwili gdy wymaga przeniesienia na IT lub wypisu. Poza tym nie mo¿na zak³adaæ, ¿e to ostatnia pandemia, z któr¹ przysz³o nam siê zmierzyæ. Mo¿e zabrzmi to górnolotnie, ale doœwiadczenia zebrane podczas tworzenia takiego miejsca s¹ cenne z punktu widzenia bezpieczeñstwa publicznego. Zdobyty w ten sposób know-how jest cenny, a tworzenie koncepcji na papierze nie odpowiada problemom, jakie napotyka siê w rzeczywistoœci, zarówno z punktu widzenia zarz¹dczego i logistyki, jak prowadzenia takiego zespo³u pod k¹tem relacji miêdzyludzkich.

Trzeba wiedzieæ, jakich pacjentów da siê prowadziæ w takich warunkach – dziœ wiemy, ¿e to miejsce dla chorych ze œredniociê¿kim zapaleniem p³uc. Jest wprawdzie malutki oddzialik intensywnej terapii, ale nie s¹ to warunki do d³ugotrwa³ego leczenia – nie ma np. mo¿liwoœci przeprowadzania dializ. Zupe³nie nowym doœwiadczeniem jest organizacja pracy zespo³u, który siê ca³y czas rotuje. Do pracy na Narodowym przyje¿d¿aj¹ ludzie z ca³ej Polski, bior¹c po kilka dy¿urów w miesi¹cu. To bardzo ró¿ni ludzie, tacy, którzy niczego siê nie boj¹, chc¹ pomóc pacjentom tam, gdzie tej pomocy wymagaj¹, a nie, gdzie jest wygodnie pracowaæ. To czêsto osoby po misjach w krajach Trzeciego Œwiata, stra¿acy czy ¿o³nierze z uprawnieniami ratowników. Pracuj¹c z nimi, sam czujê siê trochê jak na misji. Nabywam umiejêtnoœci miêkkich: jak pracowaæ z tak zró¿nicowanym zespo³em, by z jednej strony nad nim zapanowaæ, a z drugiej nie zgasiæ jego entuzjazmu. Wiele rzeczy muszê robiæ inaczej, nie tylko ni¿ w zwyk³ym szpitalu, ale nawet ni¿ na pocz¹tku pracy tutaj.

Jak leczy siê pacjentów, pracuj¹c z tak ró¿nymi ludŸmi, którzy codziennie siê zmieniaj¹?

Mamy system tzw. lekarza dziennego – najbardziej doœwiadczonego internisty czy pulmonologa, którego rol¹ jest utrzymanie ci¹g³oœci leczenia. Prócz mnie, funkcjê takiego lekarza pe³ni doœwiadczony pulmonolog, profesor diabetologii oraz neurolog. Na pok³adzie mamy te¿ kardiologa. Jestem pewny, ¿e te doœwiadczenia prze³o¿¹ siê na nowe standardy postêpowania w sytuacji pandemii, a nie mo¿emy mieæ pewnoœci, ¿e ta jest ostatni¹.

Konstanty Szu³drzyñski jest cz³onkiem zespo³u doradców ds. Covid-19 przy premierze, od grudnia pracuje w Szpitalu Narodowym, wczeœniej by³ kierownikiem Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7