Poland

Koniec zachodniego liberalizmu?

Bezprecedensowe dzia³ania amerykañskich elit wobec Donalda Trumpa i jego zwolenników, zamiast przywróciæ liberalny porz¹dek, mog¹ go przekreœliæ. Sojusz, który w ostatnich dniach zawi¹za³ siê w Waszyngtonie miêdzy oligarchami z wielkich firm technologicznych oraz demokratami, dla ka¿dego libera³a powinien staæ siê powa¿nym ostrze¿eniem.

Wiele wskazuje na to, ¿e rok, który dopiero co siê zacz¹³, mo¿e byæ jeszcze bardziej nieprzewidywalny i zaskakuj¹cy dla œwiata Zachodu ni¿ rok 2020. Angela Merkel, która zakoñczy jesieni¹ swoje wieloletnie rz¹dy w Niemczech, jeszcze w grudniu zdo³a³a rzutem na taœmê doprowadziæ do podpisania porozumienia w sprawie nowej, wielkiej umowy inwestycyjnej miêdzy UE i Chinami. Œwiat obieg³y zdjêcia jakby wprost wyjête z filmu politycznego science fiction, pokazuj¹cego ca³kiem nieodleg³¹, now¹ przysz³oœæ: na tle niebieskich i czerwonych flag ze z³otymi gwiazdami w równoleg³ym czasie przywódcy w Pekinie, Berlinie i Brukseli podpisywali historyczne gospodarcze przymierze. Na pewno niemieckiej polityce w Europie nie mo¿na jednego odmówiæ: rozmachu.

Nie czekaj¹c na Amerykê

Umowê miêdzy UE i Chinami, której politycznym akuszerem s¹ Niemcy, z ukrytym w cieniu swym s³abn¹cym europejskim, g³ównym sojusznikiem – Francj¹, powinniœmy traktowaæ jako symptom now...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7