Poland

Koniec kwarantanny na granicy. Wystarczą testy

W pi¹tkowy wieczór w Dzienniku Ustaw pojawi³y siê nowe przepisy zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii.

Rz¹d zwolni³ w nich z obowi¹zku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy osoby, które poœwiadcz¹ swój stan zdrowia negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.  Badanie musi byæ wykonane w ci¹gu 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licz¹c od momentu uzyskania wyniku testu.

Zamianê kwarantanny na mo¿liwoœæ przedstawienia testu postulowa³a bran¿a turystyczna. Kwarantanna jest bowiem trudnym do zaakceptowania warunkiem dla klientów biur podró¿y. Ten warunek jest jednym, z tych które hamuj¹ sprzeda¿ wycieczek. O jego zniesienie zabiega³y Polska Izba Turystyki i Turystyczna Organizacja Otwarta. Ta ostatnia umieœci³a ten postulat na liœcie istotnych dla bran¿y postulatów, który przes³a³a w tym tygodniu do premiera Mateusza Morawieckiego.

Ca³e rozporz¹dzenie mo¿na zobaczyæ tutaj.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before