Poland

Koniec jaj z klatek. Biedronka wycofuje je ze sklepów

Do 31 grudnia 2021 roku sieæ Biedronka wycofa œwie¿e jaja klatkowe z oferty. Stanie siê to 4 lata wczeœniej ni¿ pierwotnie zadeklarowany termin. Pierwszym regionem sieci, który wprowadzi tê zmianê, bêdzie Warszawa, ju¿ od 1 stycznia 2021 roku. Firma podaje, ¿e w 2019 r. w Polsce blisko 50 mln kur znios³o ponad 10 mld jaj przeznaczonych do spo¿ycia. Zdecydowana wiêkszoœæ tych zwierz¹t spêdza ca³e ¿ycie w klatkach. Chów alternatywny - czyli œció³kowy, wolnowybiegowy oraz ekologiczny - stanowi mniej ni¿ 20 proc. udzia³u w hodowli niosek. Z danych G³ównego Inspektoratu Weterynarii wynika, ¿e na fermach ponad 40 mln kur ¿y³o w klatkach, 6,2 mln w kurnikach w systemie wybiegowym, a w systemie wolno wybiegowym 1,9 mln. Jedynie 0,4 mln ¿y³o w systemie chowu ekologicznego.

Czytaj tak¿e: Biedronka wycofa jajka „trójki”. Jest porozumienie z Otwartymi Klatkami

W Biedronce w 2019 r. 25 proc. sprzeda¿y œwie¿ych jaj stanowi³y te od kur z chowu œció³kowego, wolnego wybiegu lub ekologicznego, natomiast w 2018 r. by³o to 20 proc. œwie¿ych jaj. Dzisiejsza deklaracja oznacza, ¿e od 1 stycznia 2022 roku sieæ bêdzie sprzedawa³a jedynie jaja oznaczane jako 2,1 lub 0, a wycofa te z symbolem 3.

Proces wycofywania jaj klatkowych rozpoczyna siê ju¿ teraz, pierwszy region wycofa jaja klatkowe od 1 stycznia 2021 roku. Ponad 150 sklepów sieci Biedronka na terenie Warszawy, obs³ugiwanych przez centrum dystrybucyjne w Parzniewie, bêdzie oferowa³o klientom jaja œwie¿e tylko z chowu alternatywnego.

- Bardzo dok³adnie przygotowywaliœmy siê do og³oszenia tej decyzji. To wyzwanie operacyjne tak¿e dla naszych partnerów i dostawców. Jednak¿e wiemy, ¿e tak jak dla nas w Biedronce, dla wielu Polaków dobrostan zwierz¹t jest bardzo istotny. Nasza decyzja to odpowiedŸ na oczekiwania konsumentów oraz sygna³ do zmiany dla ca³ego rynku – mówi Marcin Domañski, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Czechy niedawno wezwa³y Komisjê Europejsk¹ do pracowania prawa zakazuj¹cego chowu klatkowego w ca³ej Europie.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid