Poland

Koniec irytujących reklam w sieci? Google zapowiada przełom

Bloomberg

Lider na rynku internetowych wyszukiwarek deklaruje, ¿e chce zwiêkszyæ ochronê prywatnoœci i zaprzestaæ œledzenia zainteresowañ poszczególnych u¿ytkowników.

To rewolucja. Dot¹d, na jak¹ stronê byœmy nie weszli, zostawialiœmy œlad. To tzw. cookies (z ang. ciasteczka), które pozwala³y na œledzenie naszych zainteresowañ, identyfikowanie potrzeb, a wreszcie dok³adne profilowanie. Dla reklamodawców by³o to wartoœciowe rozwi¹zanie, lecz dla internautów zdecydowanie mniej. Google to zmieni. W przegl¹darce Chrome.

Gigant ju¿ w ubieg³ym roku zobowi¹za³ siê do zaprzestania obs³ugi plików cookie stron trzecich. Kilka dni temu koncern opublikowa³ na swoim blogu Ads & Commerce informacjê, w której szczegó³owo opisa³ plany w tym zakresie. I wbrew podejrzeniom czêœci sceptyków, nie planuje zastêpowaæ ciasteczek innych firm „alternatywnymi identyfikatorami do œledzenia na poziomie u¿ytkownika”.

Co w zamian? Eksperci wskazuj¹, ¿e Google nie musi œledziæ pojedynczych osób, gdy¿ œledzenie grupowe jest w rzeczywistoœci lepiej dostosowane pod k¹tem reklamodawców. To oznacza, ¿e nadal bêdziemy œledzeni, ale nasze identyfikatory bêd¹ ³¹czone z innymi u¿ytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Dopiero takie zanonimizowane dane, ³¹czone w grupy, bêdê udostêpniane reklamodawcom. Gdy zatem chcemy kupiæ samochód i szukamy go w sieci, reklamodawca nie bêdzie tego wiedzia³ – otrzyma od Google tylko pakiet u¿ytkowników o podobnym zainteresowaniu, i to im wyœwietli dostosowan¹ reklamê. Dane indywidualne bêd¹ zatem chronione. Irytuj¹ca wielu internautów kwestia personalizowanych reklam jednak pozostanie bez zmian.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield