Poland

Konie z Pride of Poland sprzedawane tylko na papierze

shutterstock

Nie tylko tegoroczna aukcja Pride of Poland koñczy siê skandalem. Identyczna sytuacja mia³a miejsce po zimowej aukcji.

„Stadniny w Janowie Podlaskim i Micha³owie uzyska³y solidny zastrzyk finansowy i to jest dla nich wa¿ne, ale jest to te¿ pokazanie, jak licz¹ siê polskie konie na œwiecie” – mówi³ tu¿ po 51. aukcji na pocz¹tku sierpnia ówczesny minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas Pride of Poland sprzedano dziesiêæ koni za ³¹czn¹ kwotê 1 mln 587 tys. euro, z czego a¿ 1 mln 250 tys. euro uzyskano za dziewiêcioletni¹ klacz Perfinkê.

Tyle ¿e – jak ujawni³a „Rzeczpospolita” – pañstwowa stadnina nie otrzyma³a pieniêdzy za jej zakup – arabska ksiê¿niczka nie chce zap³aciæ za konia, a Perfinkê próbuje siê sprzedaæ „pod sto³em” na podstawie umowy cesji praw na Al Jawza Stud (by³ to licytant poprzedzaj¹cy ofertê najkorzystniejsz¹ – dawa³ o 25 tys. euro mniej). Sprawa bulwersuje œrodowisko hodowców koni – „cesji” za niezap³aconego, choæ kupionego, konia nie przewiduje regulamin Pride of Poland.

Okazuje siê, ¿e podobnie zakoñczy³a siê zimowa aukcja koni na S³u¿ewcu w 2019 r., któr¹ organizowa³ Tomasz Chalimoniuk, pe³nomocnik ministra rolnictwa ds. hodowli koni (jest równie¿ prezesem Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych, organizatora tegorocznej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim). Oficjalnie sprzedano 12 z 58 wystawionych koni za 362 tys. euro, w tym 240 tys. euro za klacz Adelitê ze stadniny w Janowie. Zimow¹ aukcjê równie¿ promowa³ ówczesny minister Ardanowski. I sprzeda¿ koni równie¿ wpisywa³a siê w polityczny sukces.

– Dziœ, podobnie jak kilka miesiêcy temu w Janowie, pokazujemy, jaka jest prawda o polskich koniach. Nie pozwolê na dalsze k³amstwa szkaluj¹ce nasz¹ ojczyznê. Nie by³o ¿adnej zapaœci hodowli koni w Polsce – zapewnia³ minister, otwieraj¹c zimow¹ aukcjê.

Problem w tym, ¿e nikt za te konie nie zap³aci³. „Nie dosz³o do sfinalizowania umów sprzeda¿y koni wystawionych przez spó³kê w zimowej aukcji. Jednoczeœnie, w wyniku ww. aukcji, zosta³a zawarta umowa dzier¿awy klaczy (w 2020 r.) i z tego tytu³u na konto stadniny wp³ynê³a kwota 75 000 euro” – odpowiedzia³ Ardanowski na interpelacje pos³a Jaros³awa Sochajko.

A Perfinka? Od 17 wrzeœnia jest w Polsce. Wbrew zapewnieniom Tomasza Chalimoniuka nowy chêtny – Al Jawza Stud – nie zap³aci 1 mln 250 tys. euro. – Mój klient chce negocjowaæ cenê konia, dlaczego mia³by go kupiæ teraz za najwy¿sz¹ stawkê, której nie chcia³ zap³aciæ podczas aukcji? – pyta Mateusz Leniewicz-Jaworski, pe³nomocnik Al Jawza Studa. Zgodnie z umow¹ nabywca musi wp³aciæ ca³kowit¹ cenê brutto za konia w ci¹gu piêciu dni od uzyskania wyników badañ weterynaryjnych umo¿liwiaj¹cych wysy³kê konia za granicê – s¹ one gotowe od 24 wrzeœnia.

„Stronami umowy sprzeda¿y konia Perfinka jest kupuj¹cy i Ma³opolska Hodowla Roœlin i to oni jako strony decyduj¹ o krokach prawnych w zakresie realizacji umowy. PKWK jako organizator aukcji nie jest stron¹” – wyjaœnia nam e-mailem prezes Tomasz Chalimoniuk. Podkreœla, ¿e „umowa sprzeda¿y konia Perfinka jest na ostatnim etapie realizacji, tj. koñ przeszed³ badania wymagane przez kupuj¹cego i wystawiona zosta³a faktura sprzeda¿y z terminem zap³aty, który na dzieñ dzisiejszy nie jest przekroczony”. Dodaje, ¿e dopiero „brak przedmiotowej zap³aty lub odst¹pienie kupuj¹cego od realizacji umowy mo¿e rodziæ skutki dochodzenia kar wynikaj¹cych z podpisanej umowy”.

To 40 proc. wylicytowanej sumy – w przypadku Perfinki – 0,5 mln euro. Prezes Chalimoniuk nie odpowiedzia³ na dalsze pytania, dlaczego ¿aden koñ z zimowej aukcji nie zosta³ kupiony.

Football news:

Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship
Tadic recognized as the best player of the week in the Champions League
Cheryshev contracted the coronavirus
Koeman agreed to reduce his salary at Barca. He will talk to the players about it