Poland

Koncert w Izraelu tylko dla zaszczepionych

Koncert w Tel Awiwie

AFP

W Tel Awiwie odby³ siê koncert zorganizowany pod go³ym niebem, na który wstêp mia³y tylko osoby posiadaj¹ce tzw. zielone przepustki ("Green Pass") - wydawane przez rz¹d dokumenty œwiadcz¹ce o tym, ¿e dana osoba zosta³a zaszczepiona na COVID-19 lub zyska³a odpornoœæ przez przechorowanie COVID-19.

Izrael rozpocz¹³ wydawanie "zielonych przepustek" w weekend w ramach odmra¿ania gospodarki. Niemal po³owa mieszkañców Izraela otrzyma³a co najmniej jedn¹ dawkê szczepionki na COVID-19.

W Izraelu otwarto dla zaszczepionych si³ownie, baseny, teatry i hotele. We wszystkich tych placówkach obowi¹zuje re¿im sanitarny.

W³adze Izraela licz¹, ¿e program "zielonych przepustek" zachêci do szczepieñ osoby, które dotychczas by³y wobec nich sceptyczne.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again