Poland

Końca zabawy jeszcze nie widać

Koœció³

Po skazaniu ks. H. czas na ruch Koœcio³a. Musi zamkn¹æ temat zaniedbañ bp. Janiaka. Ale wyjaœnieñ domagaj¹ siê te¿ sprawy spoza koœcielnego poletka.

Trzy lata wiêzienia i dziesiêcioletni zakaz wykonywania zawodów nauczyciela lub opiekuna – tak¹ karê s¹d w Pleszewie wymierzy³ ks. Arkadiuszowi H. za wykorzystywanie seksualne nieletnich. Duchowny – jeden z antybohaterów filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego" – odpowiada³ za wykorzystanie jednej osoby, ale pokrzywdzonych (zeznawali w s¹dzie) by³o wiêcej. Jednak przestêpstwa, których wobec nich dopuœci³ siê H., uleg³y przedawnieniu.

Mo¿na oczywiœcie dyskutowaæ ze stosunkowo niskim wymiarem kary (prokurator wnosi³ o szeœæ lat wiêzienia), ale najwa¿niejsze, ¿e w ogóle jest. W jakiejœ mierze symboliczna, lecz jednak wa¿na dla osób pokrzywdzonych przez H., wa¿na dla innych ofiar, które wci¹¿ t³umi¹ swój ból i nie potrafi¹ o nim powiedzieæ g³oœno, nie s¹ gotowe na to, by domagaæ siê sprawiedliwoœci. Byæ mo¿e sprawa z Pleszewa – i oby tak siê sta³o – doda im odwagi.

Pewien etap sprawy ks. H. siê zakoñczy³. Ale wci¹¿ nie s¹ zamkniête inne jej w¹tki. To z jednej strony proces kanoniczny ksiêdza – po wyroku pañstwowego s¹du, który dowiód³ tego, ¿e wykorzystywa³ seksualnie ma³oletnich – nie ma w¹tpliwoœci, ¿e i on zakoñczy siê kar¹. Byæ mo¿e nawet wydaleniem ze stanu kap³añskiego. Z drugiej zaœ strony na drobiazgowe wyjaœnienie czeka jeszcze temat zaniedbañ, jakich w odniesieniu do tej sprawy dopuœci³ siê bp Edward Janiak.

Czêsto daje siê s³yszeæ od biskupów, ¿e nie maj¹ wp³ywu na to, w jakim tempie Watykan proceduje ró¿ne sprawy. Ale akurat w tego typu przypadkach (przypomnê tylko, ¿e ju¿ od ponad roku trwa wyjaœnianie zarzutów sformu³owanych pod adresem bp. Jana Szkodonia) powinni robiæ wszystko, by gdzieœ nad Tybrem tryby w machinie porusza³y siê nieco szybciej. Innej drogi jak b³yskawiczne powiedzenie prawdy i rzeczywiste wyci¹gniêcie konsekwencji po prostu nie ma. Nie da siê odbudowaæ zaufania do Koœcio³a, do biskupów i ksiê¿y, nie da siê zmieniæ ludzkiej mentalnoœci bez determinacji i realnego dzia³ania. Zrozumieli to chyba wroc³awscy dominikanie, którzy powo³uj¹ niezale¿n¹, z³o¿on¹ ze œwieckich komisjê, która ma zbadaæ zarzuty w stosunku do jednego z ich wspó³braci.

Ale potrzeba determinacji i domaganie siê sprawiedliwoœci nie dotyczy tylko podwórka koœcielnego. W Bia³ej Podlaskiej na dwa lata wiêzienia skazano lekarza, który wykorzystywa³ 14-latkê. S¹d – jak donosz¹ media, m.in. tygodnik „Sieci" – odroczy³ termin wykonania kary, mê¿czyzna przyjmuje pacjentów, do prezydenta z³o¿y³ wniosek o u³askawienie, a jego pe³nomocnicy kasacjê do S¹du Najwy¿szego. W okolicy wszyscy o wyroku wiedz¹, ale udaj¹, ¿e nic siê nie sta³o. I zabawa w chowanego trwa w najlepsze.

Football news:

Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League