Poland

Komu nie pomaga aborcja

Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

W sonda¿u „Rzeczpospolitej” PiS po staremu pierwsze, za nim PO i Polska 2050, daleko za podium Konfederacja, Lewica i PSL. Czy¿by scena polityczna znieruchomia³a? Nic podobnego, dopiero zaczyna siê robiæ ciekawie.

Pozornie PiS mog³oby triumfowaæ. Sonda¿e, w tym najnowszy, przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej", pokazuj¹, ¿e ta partia nieustannie cieszy siê najwiêkszym spo³ecznym poparciem. Jej sytuacja nie jest jednak ró¿owa. Choæ uda³o siê wywalczyæ Andrzejowi Dudzie drug¹ kadencjê, prezydent nie pomaga rz¹dz¹cym. Zdjêcia uœmiechniêtej g³owy pañstwa na nartach w Zakopanem pasowa³yby jako ilustracja do zajêæ z socjologii polityki o oderwaniu siê w³adzy od nastrojów spo³ecznych. W ci¹gu roku poparcie dla PiS stopnia³o miêdzy 5 a 10 pkt proc. Wp³ynê³y na to pandemia i aborcyjny wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego.

Równoczeœnie w opozycji toczy siê wyœcig miêdzy Platform¹ i Polsk¹ 2050 o tytu³ lidera opozycji i konkurencja ta s³u¿y obu formacjom. Ich zsumowany wynik jest dziœ wy¿szy od wyniku PiS. Jeœli dodaæ do tego jeszcze poparcie dla Lewicy i PSL, opozycja mo¿e powa¿nie myœleæ o tym, ¿e po wyborach by³aby w stanie zbudowaæ koalicyjny rz¹d, choæ oczywiœcie nie dzia³a tu proste dodawanie.

Dowiedz siê wiêcej: Sonda¿: PiS bez szans na samodzieln¹ wiêkszoœæ, ale i opozycja mia³aby problem

To raczej wyklucza, by PiS zdecydowa³o siê na przyspieszone wybory. Jaros³aw Kaczyñski bêdzie straszy³ koalicjantów skróceniem kadencji parlamentu, ale nie maj¹ powodu w te groŸby wierzyæ. Napiêcia w Zjednoczonej Prawicy bêd¹ siê wiêc potêgowaæ. Solidarna Polska i Porozumienie bêd¹ walczyæ o jak najlepsz¹ pozycjê wyjœciow¹ przed kolejn¹ elekcj¹, a nie pokornie s³uchaæ PiS. Socjologowie powtarzaj¹ zaœ, ¿e nic tak nie niszczy wizerunku partii rz¹dz¹cej w oczach jej wyborców jak wewnêtrzne napiêcia. I nie pomo¿e tu propaganda sukcesu czy urz¹dzanie rekonstrukcji historycznych epoki Gierka, z Jaros³awem Kaczyñskim i Mateuszem Morawieckim w roli mówców wyg³aszaj¹cych laudacjê na czeœæ wiert³a, które wydr¹¿yæ ma, sk¹din¹d potrzebny, tunel w Œwinoujœciu.

Niewiele wskazuje na to, by PiS szybko upora³o siê z pandemi¹, bo nie uda³o siê to nikomu na œwiecie. Sytuacja po wyroku TK sprawia, ¿e wyzwaniem dla rz¹dz¹cych s¹ kwestia aborcji i Strajk Kobiet. Obecnego stanu prawnego nie akceptuj¹ dwie trzecie spo³eczeñstwa.

Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e uliczne protesty nie prze³o¿y³y siê na wzrost poparcia dla parlamentarnej lewicy. Byæ mo¿e dlatego, ¿e Strajk Kobiet jest przez ni¹ sam¹ odbierany jako konkurencja.

To oznacza, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach obserwatorzy polskiej sceny politycznej nie bêd¹ mogli uskar¿aæ siê na nudê.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule