Poland

Kompromis? Kobiet o zdanie nikt nie pytał

rp.pl

Nie da siê obejœæ tego tak zwanego orzeczenia TK w inny sposób, ni¿ po prostu wykreœlaj¹c karalnoœæ przerywania ci¹¿y – oceni³a Anna Maria ¯ukowska, rzeczniczka Lewicy, goœæ programu #RZECZoPOLITYCE

Zdaniem Anna Marii ¯ukowskiej kompromis aborcyjny nie powinien byæ nazywany kompromisem, poniewa¿ nie uwzglêdniono w nim zdania kobiet. - To jest „tak zwany kompromis”, bo zosta³ zawarty miêdzy klerem, a panem profesorem Zollem. Mnie, mojej matki, ani mojej córki, ani innych kobiet, które znam - nikt o zdanie nie pyta³. Kompromis zabiera siê miêdzy stronami, a stron¹ tego kompromisu mog³aby byæ co najwy¿ej jakaœ kobieta, która zgodzi³aby siê, ¿e ktoœ inny decyduje o jej ciele. To nie jest ¿aden kompromis i odmawiam nazywania tego w ten sposób - stwierdzi³a rzeczniczka Lewicy.

Polityczka Lewicy zapowiedzia³a równie¿, ¿e Lewica bêdzie zbieraæ podpisy pod obywatelskim wnioskiem inicjatywy ustawodawczej, który zak³ada pe³n¹ legalizacjê prawa do przerywania ci¹¿y. - To jest tryb, który musi wejœæ pod obrady Sejmu i nie da siê od tego uchyliæ. Zbierzemy te podpisy i zobaczymy jak zachowa siê wiêkszoœæ parlamentarna, ale te¿ popatrzymy jak zag³osuj¹ nasi koledzy i kole¿anki z opozycji. Czy te¿ powtórzy siê sytuacja z projektem „Ratujmy Kobiety” sprzed kilku lat, czy te¿ coœ siê zmieni³o i koledzy i kole¿anki z opozycji pójd¹ po rozum do g³owy. To znaczy przemyœl¹ to co mówiê: ¿e nie da siê obejœæ tego tzw. orzeczenia TK w inny sposób ni¿ po prostu wykreœlaj¹c karalnoœæ przerywania ci¹¿y – oceni³a ¯ukowska.

Football news:

Lopetegui about 0:4 with Chelsea: They deserved to win, but the gap in the score was excessive
Premier League clubs will no longer be able to sign players under 18 due to Brexit
Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments