Poland

Komisja Europejska kieruje ustawę kagańcową do TSUE

Komisja Europejska zadecydowa³a o skierowaniu sprawy dot. ustawy dyscyplinuj¹cej sêdziów do drugiego etapu. Teraz naruszeniem prawa unijnego ma zaj¹æ siê trybuna³ w Luksemburgu.

Wed³ug komisji polskie przepisy s¹ zagro¿eniem dla niezale¿noœci sêdziowskiej oraz stoj¹ w sprzecznoœci z zasad¹ nadrzêdnoœci prawa Unii Europejskiej. Co wiêcej, ustawa uniemo¿liwia polskim s¹dom bezpoœrednie stosowanie niektórych przepisów prawa unijnego chroni¹cych niezale¿noœæ s¹dów oraz sk³adanie do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Komisja zauwa¿a, ¿e nowe prawo rozszerza pojêcie deliktu dyscyplinarnego, a tym samym zwiêksza liczbê przypadków, w których treœæ orzeczeñ s¹dowych mo¿na zakwalifikowaæ jako przewinienie dyscyplinarne. - W rezultacie re¿im dyscyplinarny mo¿e byæ wykorzystywany jako system politycznej kontroli treœci orzeczeñ s¹dowych - uwa¿a KE.

Po drugie, Komisja zauwa¿a, ¿e nowa ustawa przyznaje Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych S¹du Najwy¿szego wy³¹czn¹ kompetencjê do orzekania w kwestiach dotycz¹cych niezawis³oœci s¹dów. Uniemo¿liwia to polskim s¹dom wype³nianie obowi¹zku stosowania prawa UE lub zwrócenie siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. - Nowe prawo jest niezgodne z zasad¹ pierwszeñstwa prawa Unii, funkcjonowaniem mechanizmu orzekania w trybie prejudycjalnym, a tak¿e z wymogami niezale¿noœci s¹dowej - wylicza KE.

Trzeci zarzut dotyczy tego, ¿e nowe przepisy uniemo¿liwiaj¹ sêdziom ocenianie w ramach prowadzonych postêpowañ s¹dowych, uprawnieñ do orzekania przez innych sêdziów. Zdaniem KE, utrudnia to skuteczne stosowanie prawa unijnego i jest niezgodne z zasad¹ pierwszeñstwa prawa UE.

Komisja podnosi tak¿e, ¿e nowa ustawa wprowadza przepisy wymagaj¹ce od sêdziów ujawnienia informacji o dzia³alnoœci pozazawodowej, co jest niezgodne z prawem do poszanowania ¿ycia prywatnego i prawem do ochrony danych osobowych zagwarantowanym w Karcie praw podstawowych UE i RODO.

Przypomnijmy, ¿e w kwietniu tego roku KE uruchomi³a procedurê naruszeniow¹ wobec Polski w zwi¹zku z przyjêt¹ w grudniu ubieg³ego roku tzw. ustaw¹ kagañcow¹. Polska mia³a 2 miesi¹ce na odpowiedŸ.

- Ministerstwo Sprawiedliwoœci oczekuje, ¿e Komisja Europejska przestanie nadu¿ywaæ swoich uprawnieñ i nie bêdzie uzurpowaæ sobie kompetencji, których pañstwo polskie jej nie przekaza³o. Tym bardziej, ¿e Komisja szanuje w tym zakresie suwerennoœæ Niemiec i innych pañstw cz³onkowskich UE - tak sprawê podjêcia dzia³añ przez komisjê w kwietniu komentowa³o ministerstwo sprawiedliwoœci.

W czerwcu polski rz¹d pisemnie odrzuci³ wszelkie zastrze¿enia Komisji jednak ta utrzyma³a je w ca³oœci.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry