Poland

Kolejny zakaz dla sędziego Igora Tulei

Wiceprezes S¹du Okrêgowego w Warszawie Przemys³aw Radzik sprzeciwi³ siê publikacji felietonów edukacyjnych przez sêdziego Igora Tulejê.

O wydanym wczoraj sprzeciwie informuje w mediach spo³ecznoœciowych Stowarzyszenie Sêdziów Polskich "Iustitia".

Przypomina, ¿e sêdzia Igor Tuleya od listopada 2020 roku nie mo¿e wydawaæ wyroków oraz podejmowaæ czynnoœci jako sêdzia (jest zawieszony moc¹ decyzji Izby Dyscyplinarnej SN), a tak¿e otrzymuje obni¿one wynagrodzenie.

"Iustitia" podaje, ¿e wczoraj sêdzia otrzyma³ sprzeciw (zakaz) co do publikacji felietonów edukacyjnych w Halo.Radio. Wyda³ go Wiceprezes S¹du Okrêgowego w Warszawie Przemys³aw Radzik (pe³ni te¿ funkcjê zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego sêdziów).

Sêdzia Igor Tuleya nie pyta³ siê o zgodê prezesa s¹du tylko zawiadomi³ go pisemnie   o zamiarze publikacji felietonów na stronie internetowej Halo.Radio.

Jak podaje "Iustitia" felietony mia³y dotyczyæ tematyki edukacyjnej i szeroko rozumianej praworz¹dnoœci. Po wezwaniu do sprecyzowania charakteru publikacji i ich treœci sêdzia Igor Tuleya wskaza³, ¿e tematyka felietonów bêdzie dotyczy³a: prawa do rzetelnego procesu, niezale¿noœci s¹downictwa, niezawis³oœci sêdziowskiej, wymiaru sprawiedliwoœci w Konstytucji RP oraz procedury karnej.

W decyzji z 24 lutego 2021r. czytamy: "sprzeciwiam siê podjêciu dodatkowego zajêcia przez sêdziego Igora Tuleyê (..) albowiem ze wzglêdu na skrajnie upolityczniony charakter tego Radia publikowanie przez SSO Igora Tuleyê felietonów o wskazanej tematyce mo¿e os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoœci oraz zyskaæ przymiot œwiadczenia przez niego porad prawnych."

Dalej wskazano, ¿e ">>Halo Radio<< jest polskim radiem internetowym, powsta³ym z inicjatywy Fundacji Obywatelskiej. O skrajnie upolitycznionym charakterze. "Halo Radio" œwiadczyæ mo¿e zawarty na stronie internetowej tego Radia opis odnosz¹cy siê do przymiotu 'bezstronnoœci", zak³adaj¹cy brak opowiadania siê za jak¹kolwiek opcj¹ polityczn¹, zawieraj¹cy odniesienie do w³adzy i opozycji. Dodatkowo na stronie internetowej "Halo Radia" wskazanym jest cyt." z równym zaanga¿owaniem i energi¹ patrzymy na rêce wszystkich polityków bez wzglêdu na to jaki obóz, czy opcjê reprezentuj¹".

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition