Poland

Kolejny rosyjski wojskowy satelita na orbicie

Start rakiety noœnej Sojuz-2.1b z komsodromu w Plesiecku, która wynios³a na orbitê wojskowego satelitê nawigacyjnego GLONASS-K1 (Kosmos-2547). Fot./Roskosmos.

Z kosmodromu Plesieck wystartowa³a rakieta noœna Sojuz-2.1b z modu³em Fregat. Wynios³a na orbitê oko³oziemsk¹ satelitê nawigacyjnego GLONASS-K1 konstelacji GLONASS. Jego operatorem s¹ Si³y Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej.

Start przeszed³ zgodnie z procedur¹. Po dodarciu na orbitê wykorzystano modu³ Fregat w celu wyniesienia satelity GLONASS-K1 (ozn. miêdzynardowe Kosmos-2547) na docelow¹ orbitê. Jest ona prawie ko³owa – wysokoœæ 19 100 km, nachylenie 64,8°. Po okresie testów satelita wejdzie do eksploatacji.

Obecnie na orbicie znajduj¹ siê 28 elementy systemu nawigacji GLONASS. 24 znajduj¹ siê w eksploatacji, dwa s¹ w rezerwie, jeden (nale¿¹cy do wersji K, wyniesiony w lutym 2011 r.) przechodzi testy przed w³¹czeniem do s³u¿by, a ostatni zosta³ wy³¹czony z przyczyn technicznych.

Satelity GLONASS-K1, opracowane przez ISS Reszetniewa, nale¿¹ do trzeciej generacji satelitów sowieckiego/rosyjskiego systemu nawigacyjnego, budowanego od 1982 r., maj¹ masê ca³kowit¹ 935 kg i ¿ywotnoœæ 10 lat, dziêki zastosowaniu urz¹dzeñ o mniejszym poborze energii elektrycznej. Poza przekazywaniem danych nawigacyjnych, ich drug¹ funkcj¹ jest udzia³ w miêdzynarodowym systemie powiadamiania ratowniczego COSPAS-SARSAT.

GLONASS-K1. Rys. ISS Reszetniewa.Satelita nawigacyjny GLONASS-K1. Rys. ISS Reszetniewa.

Obecnie na orbicie znajduj¹ siê trzy satelity GLONASS-K1. Wed³ug planów Rosjanie przewiduj¹ wyniesienie w przestrzeñ jeszcze dziewiêciu satelitów tej wersji. Ostatni wystartuje w 2022 r. PóŸniej satelity drugiej generacji GLONASS-M maj¹ zastêpowaæ aparaty czwartej generacji GLONASS-K2.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry