Poland

Kolejne zmiany w projekcie ustawy o Strefach Czystego Transportu

MOTO Tu i teraz

Fot. Kraków.pl

Prace nad nowelizacj¹ ustawy o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych nie zwalniaj¹ tempa. Po konsultacjach przyszed³ czas na kolejne pomys³y. Rz¹d zmieni³ podejœcie w kwestii Stref Czystego Transportu, a tak wygl¹daj¹ zmiany w projekcie ustawy.

Pojazdy elektryczne (a raczej zelektryfikowane) przejmuj¹ coraz wiêksz¹ czêœæ rynku, aby docelowo przekszta³ciæ transport drogowy na zeroemisyjny. Jednak do sukcesu potrzebne jest wsparcie rz¹du oraz liczne zachêty dla nabywców. Z tego wzglêdu nowelizacja ustawy o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych wydaje siê byæ istotn¹. Mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z projektem ustawy tego dokumentu. Jednak rz¹d doszed³ do wniosku, ¿e potrzebne s¹ zmiany.

Wœród tych najistotniejszych mo¿na wymieniæ, wykreœlenie aut z instalacj¹ LPG z listy pojazdów, które bêd¹ mog³y siê poruszaæ w Strefach Czystego Transportu (SCT). Tym samym swobodny wjazd do SCT bêd¹ mia³y jedynie czyste napêdy, tj. elektryczne, wodorowe i z instalacj¹ CNG (sprê¿ony gaz ziemny). – Zerowa lub niska emisja zanieczyszczeñ powinna byæ (i by³a, w dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 39 ustawy o elektromobilnoœci) zasadniczym kryterium dopuszczania wjazdu okreœlonej kategorii pojazdów do strefy czystego transportu. Podobnie jak inne samochody spalinowe emituj¹ szkodliwe substancje, takie jak np. tlenek wêgla, wêglowodory aromatyczne czy tlenki azotu – wyjaœnia dla dziennik.pl, Jan Wiœniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Zgodnie z raportem ACEA w Polsce zarejestrowanych jest 23,4 mln aut osobowych. Z tego wiêkszoœæ posiada napêd konwencjonalny, a dodatkowo niemal 19 mln z nich ma ponad 10 lat. Wprowadzenie stref mo¿e zatem znacz¹co utrudniæ poruszanie siê pojazdami w miastach. Pomys³ rz¹du wprowadza podzia³ miast na piêæ klas. Wjazd do nich bêdzie uzale¿niony od normy Euro pojazdu. Do tej najbardziej „zielonej” dostêp bêd¹ mia³y jedynie te najbardziej ekologiczne auta (np. elektryczne czy wodorowe). W³aœciciele samochodów z napêdami konwencjonalnymi mog¹ mieæ zatem nie lada problem. Wed³ug projektu ustawy do strefy ¿ó³tej wjad¹ Diesle z Euro 6 i pojazdy z silnikami o zap³onie iskrowym, w tym zasilane LNG i CNG z Euro 4. Z kolei do strefy niebieskiej pojazdy z silnikami iskrowymi z Euro 5.

Rozró¿nianie poziomu normy aut bêdzie okreœlane przez specjalne nalepki. Maj¹ one kosztowaæ maksymalnie 5 z³, a pieni¹dze z ich sprzeda¿y trafi¹ do skarbu pañstwa. Jest to zmiana, gdy¿ w pierwotnym pomyœle op³ata pobierana mia³a byæ przez diagnostê. Zgodnie z projektem ustawy, op³ata za wjazd do SCT nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿: 2,50 z³ za godzinê w przypadku op³aty jednorazowej i 500 z³ w przypadku op³aty abonamentowej. „Daninê” pobieraæ bêdzie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Ministerstwo przewidzia³o równie¿ mandaty dla niezdyscyplinowanych. Wjazd do strefy SCT bez uprawnieñ ma kosztowaæ do 500 z³ grzywny.

Kolejn¹ zmian¹ w nowym projekcie ustawy o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych jest rezygnacja z przymusu tworzenia SCT w gminach powy¿ej 100 tys. mieszkañców. Pod tym wzglêdem bêd¹ one mia³y dowolnoœæ. Jak podaje dziennik.pl, przymus stworzenia Stref Czystego Transportu ma byæ w momencie, gdy G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska stwierdzi przekroczenie dopuszczalnego poziomu œredniorocznego stê¿enia poziomu zanieczyszczeñ dwutlenkiem azotu NO2. Je¿eli tak by siê sta³o to gmina bêdzie mia³a 12 miesiêcy na stworzenie Strefy.

Football news:

The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches