Poland

Kolejne złe wiadomości dla spółek komandytowych

Podatek dochodowy

Adobe Stock

Zaliczki na poczet zysku wyp³acane wspólnikom s¹ opodatkowane na bie¿¹co – twierdzi skarbówka.

Mamy kolejne z³e wiadomoœci dla spó³ek komandytowych. Nie doœæ, ¿e od nowego roku s¹ podwójnie opodatkowane, to na dodatek fiskus restrykcyjnie interpretuje nowe przepisy. I chce, ¿eby komplementariusze kredytowali Skarb Pañstwa.

Przypomnijmy, ¿e od 1 stycznia spó³ka komandytowa sta³a siê podatnikiem CIT.

– P³aci wiêc ju¿, w formie zaliczek, podatek od swojego dochodu. Pierwsze wp³aty, liczone od dochodu za styczeñ, posz³y na konto fiskusa w lutym – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, w³aœciciel Szko³y Podatków.

Czy od razu przychód?

Oprócz tego podatek trzeba te¿ odprowadziæ od zysku wspólników.

– Powszechn¹ praktyk¹, zw³aszcza w firmach rodzinnych, a takich wœród spó³ek komandytowych mamy wiele, jest wyp³acanie zaliczek na poczet zysku ju¿ w trakcie roku. Nie wymaga to wielu formalnoœci – t³umaczy Tomasz Piekielnik.

Jak rozliczyæ takie zaliczki? Zapytaliœmy Ministerstwo Finansów. Przez miesi¹c nie odpowiedzia³o na pytanie naszej redakcji. Okaza³o siê jednak, ¿e wypracowane stanowisko ma ju¿ Krajowa Informacja Skarbowa.

– Spó³ka komandytowa pe³ni¹ca funkcjê p³atnika musi potr¹ciæ podatek i odprowadziæ go do urzêdu ju¿ przy wyp³acie zaliczki na poczet zysku. Zarówno gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, jak i prawna – twierdzi.

– Nie mo¿na zgodziæ siê z tym stanowiskiem. I to przynajmniej z dwóch powodów – mówi Tomasz Piekielnik. – Po pierwsze, przychód to definitywne, trwa³e przysporzenie. Zaliczka na poczet zysku nie spe³nia tych kryteriów. Po drugie, ¿aden przepis nie nak³ada obowi¹zku potr¹cania w takiej sytuacji podatku na bie¿¹co – podkreœla.

Czy przy rozliczaniu zaliczki na poczet zysku mo¿na zastosowaæ ulgê? To kolejne pytanie. Przepisy stanowi¹ bowiem, ¿e podatek komplementariusza mo¿na obni¿yæ (proporcjonalnie) o CIT od dochodu spó³ki.

– Wolno to zrobiæ dopiero po zakoñczeniu roku. Wtedy dopiero bêdzie znana wysokoœæ CIT nale¿nego od dochodu spó³ki – twierdzi Krajowa Informacja Skarbowa.

Kredytowanie pañstwa

– Oznacza to, ¿e komplementariusze bêd¹ przez rok kredytowaæ fiskusa. Dopiero po ustaleniu rocznego podatku spó³ki bêd¹ mog³y skorzystaæ z ulgi. I odzyskaæ nadp³atê – podkreœla Grzegorz Szysz, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Dodaje, ¿e pod wp³ywem nowych przepisów w wielu spó³kach zmieniono status wspólników. Z komandytariuszy na komplementariuszy z du¿ym udzia³em w zysku.

– Niekorzystne stanowisko fiskusa dotknie wiêc szerokiego grona podatników – mówi Grzegorz Szysz.

Skarbówka zgadza siê natomiast na zastosowanie ju¿ przy wyp³acie zaliczki na poczet zysku zwolnienia dla komandytariuszy.

– Nie p³ac¹ oni podatku od 50 proc. swoich przychodów, nie wiêcej ni¿ 60 tys. z³ rocznie z jednej spó³ki. To zwolnienie ma jednak bardzo trudne do spe³nienia warunki i prawie nikt z niego nie skorzysta – podkreœla Grzegorz Szysz.

Nadziejê przedsiêbiorcom daje niedawny wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego.

– Dotyczy rozliczeñ w spó³ce komandytowo-akcyjnej, ale zasady s¹ identyczne jak w spó³ce komandytowej – mówi Grzegorz Szysz.

S¹d stwierdzi³, ¿e p³atnik jest zobowi¹zany do pobrania podatku tylko wtedy, gdy mo¿na skalkulowaæ jego wysokoœæ. Jeœli wyp³aca zaliczki na poczet zysku, nie jest jeszcze znana kwota rocznego CIT spó³ki, czyli jedna ze sk³adowych niezbêdnych do wyliczenia zrycza³towanego podatku. Wobec tego p³atnik nie ma obowi¹zku pobierania go na bie¿¹co. Wyp³atê zysku komplementariuszowi rozliczy dopiero po zakoñczeniu roku, kiedy bêdzie znana wysokoœæ podatku spó³ki (sygn. II FSK 2048/18).

Czy ten wyrok siê przyjmie wœród urzêdników? Eksperci podkreœlaj¹, ¿e na razie siê na to nie zanosi. Potrzebna jest zmiana przepisów, która doprecyzuje zasady rozliczania zaliczek na poczet zysku. Inaczej kwestia ta bêdzie przedmiotem d³ugich sporów ze skarbówk¹.

Nowe zasady rozliczenia obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2021 r. Spó³ki komandytowe mog¹ postanowiæ jednak, ¿e stan¹ siê podatnikiem CIT dopiero 1 maja.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy w kancelarii Baker McKenzie

Rozliczanie wyp³acanych wspólnikom na poczet zysku zaliczek budzi du¿e w¹tpliwoœci. Mamy tu a¿ trzy warianty. Pierwszy, niekorzystny dla podatników: potr¹canie podatku na bie¿¹co, bez stosowania ulgi dla komplementariuszy. Skutkiem jest czasowe podwójne opodatkowanie i kredytowanie fiskusa. Coroczne odzyskiwanie nadp³aty bêdzie kosztowne i uci¹¿liwe, tak¿e dla administracji skarbowej. Drugi wariant, kompromisowy, zarazem bardzo pracoch³onny, to potr¹canie podatku na bie¿¹co, ale z mo¿liwoœci¹ zastosowania ulgi obliczanej w oparciu o zaliczki na CIT p³acone przez spó³kê od jej bie¿¹cego dochodu. Trzeci, najwygodniejszy dla przedsiêbiorców i maj¹cy solidne oparcie w ogólnych zasadach prawa podatkowego, a ponadto przyjêty we wspomnianym wyroku NSA: opodatkowanie zysku dopiero po zakoñczeniu roku. Miejmy nadziejê, ¿e ten ostatni zwyciê¿y.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals