Poland

Kolejne zbrodnie żołnierzy Wehrmachtu nieosądzone

Pion œledczy IPN w Bia³ymstoku umorzy³ œledztwo w sprawie zbrodni pope³nionych na terenie powiatu Bielsk Podlaski przez ¿o³nierzy Wehrmachtu na polskich cywilach.

W ten sposób zosta³o zakoñczone postêpowanie by³ej Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zosta³o na nowo podjête w 2015 r. Œledztwo dotyczy³o zamordowania w czerwcu 1941 roku co najmniej kilkudziesiêciu mieszkañców kilkunastu miejscowoœci powiatu Bielska Podlaskiego m.in. w Brañsku, Boækach, Cie³uszkach, Wyszki, Knorydy, Zubowo, Mieñ, Reduty, Sobiatyn, Orla, Dubno, Kowale. W sumie obejmowa³o dokonanie ³¹cznie ponad 280 niemieckich zbrodni wojennych, dokonanych w okresie od koñca czerwca 1941 roku do sierpnia 1944 roku na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie. Obejmowa³o zabójstwa osób cywilnych i jeñców wojennych, deportowaniu ludzi do przymusowej pracy w Niemczech, osadzaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych. Zdaniem prokuratora IPN polityka funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej podyktowana by³a zamiarem wyniszczenia cz³onków narodu polskiego, ¿ydowskiego, rosyjskiego i bia³oruskiego.

Jeden z badanych w¹tków œledztwa dotyczy³ skierowania mieszkañców okolic Bielska Podlaskiego, Brañska, Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego na tzw. roboty przymusowe, przez niemieckie w³adze okupacyjne. Jak podaje pion œledczy IPN w czasie postêpowania ujawniono dane kilku tysiêcy osób przesiedlonych na tereny by³ych Prus Wschodnich w latach 1941-1945, które „by³y zmuszane do œwiadczenia nieodp³atnej pracy w gospodarstwach rolnych, zak³adach przemys³owych i us³ugowych".

Materia³ dowodowy postêpowania przygotowawczego zawiera³ kilkaset protoko³ów przes³uchania œwiadków i dotyczy³ kilkuset osób pokrzywdzonych.

8 lutego 2021 r. œledztwo w tej sprawie zosta³o umorzone, bowiem nie ustalono konkretnych sprawców tych przestêpstw. Prokurator ustali³, ¿e postêpowania karne prokuratur w Niemczech zwi¹zane „z przedmiotowymi przestêpstwami, strona niemiecka umorzy³a wobec niemo¿liwoœci wykrycia konkretnych sprawców tych niemieckich zbrodni wojennych, bêd¹cych nadto zbrodniami przeciwko ludzkoœci".

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR