Poland

Kolejne województwa zagrożone lockdownem

Rz¹d wprowadzi³ ju¿ lockdown w dwóch województwach. Rezygnuje jednak z nauczania zdalnego na rzecz hybrydowego w klasach 1-3.

W niedzielê Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o o 13 574 nowych zaka¿eniach. To najwiêksza od listopada liczba niedzielnych nowych zaka¿eñ. Sobota tak¿e nie przynios³a optymistycznych wiadomoœci – liczba zaka¿onych powiêkszy³a siê tego dnia o 14 857 osób. W efekcie liczba zaka¿onych w polskich szpitalach roœnie 17. dzieñ z rzêdu, a liczba chorych na Covid-19 pod respiratorami roœnie od oœmiu dni.

– Podjêliœmy decyzjê, ¿e w województwie warmiñsko-mazurskim zostan¹ przed³u¿one o tydzieñ obowi¹zuj¹ce tam regulacje z jednym wyj¹tkiem: zamiast edukacji zdalnej chcemy zastosowaæ nauczanie hybrydowe, a wiêc w modelu, w którym w jednym tygodniu czêœæ dzieci uczy siê zdalnie, a czêœæ w szkole – powiedzia³ w pi¹tek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe zasady bêd¹ obowi¹zywa³y od nastêpnej soboty, 13 marca, do 20 marca. Nauczanie hybrydowe zamiast zdalnego dotyczy klas 1–3.

Te same regu³y maj¹ obowi¹zywaæ tak¿e na terenie województwa pomorskiego. Na Pomorzu wskaŸnik zaka¿eñ na wynosi 40 przypadków na 100 tys. mieszkañców. O pozosta³ych województwach rz¹d bêdzie decydowa³ w trybie tygodniowym. Najbli¿ej wprowadzenia regionalnego lockdownu s¹ województwa mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.

Mieszkañcy województwa warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego otrzymaj¹ bezp³atnie maseczki. W sumie zostanie rozdanych 15 mln sztuk.

Równoczeœnie resort edukacji rozpocz¹³ program wspierania dzieci i m³odzie¿y, który ma zniwelowaæ negatywne skutki pandemii. Bêdzie siê on sk³ada³ z czterech modu³ów ukierunkowanych na poprawê sprawnoœci fizycznej, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, poprawy wad wzroku i pomocy w uzupe³nianiu wiedzy.

Ju¿ od kwietnia ruszy „Program wspomagaj¹cy uczniów po pandemii" przygotowany wspólnie przez ministerstwo i warszawsk¹ Akademiê Wychowania Fizycznego. Uczelnie rozpoczn¹ szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego pracuj¹cych w szko³ach podstawowych i œrednich.

Nauczyciele, którzy ukoñcz¹ szkolenie, bêd¹ mogli wraz ze swoj¹ szko³¹ ubiegaæ siê o pieni¹dze na dodatkowe zajêcia sportowe. Pozwoli to na przeprowadzenie oko³o 300 tys. godzin zajêæ. Na ten cel w 2021 r. przeznaczono blisko 42 mln z³.

Lockdown rozlewa siê po kraju >A19

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse