Poland

Kolejne hotele PHH z globalnymi szyldami

Polski Holding Hotelowy zacieœnia wspó³pracê z grup¹ InterContinental.

Nale¿¹cy do kontrolowanego przez Skarb Pañstwa holdingu, licz¹cy 183 pokoje Hotel Katowice bêdzie, jako pierwszy w Polsce, funkcjonowaæ pod mark¹ voco stworzon¹ przez InterContinental Hotels Group dla obiektów premium. Z kolei licz¹cy 128 pokojów Hotel Huzar w Lublinie bêdzie dzia³aæ pod równie¿ nale¿¹cym do ICHG szyldem Holiday Inn Express. Partnerzy zawarli umowy franczyzowe, teraz oba hotele przejd¹ modernizacjê.

– Z 13 otwartymi hotelami pod mark¹ IHG i ponad 20 w przygotowaniu, Polska sta³a siê wa¿nym rynkiem wzrostu dla IHG i cieszymy siê, ¿e mo¿emy dalej zwiêkszaæ nasz¹ obecnoœæ w tym kraju z naszym zaufanym partnerem, PHH - skomentowa³ Miguel Martins, dyrektor ds. rozwoju w Europie Pó³nocnej w IHG. - Jesteœmy szczególnie podekscytowani mo¿liwoœci¹ wprowadzenia voco do Polski, poniewa¿ z powodzeniem rozwijamy tê markê na innych kluczowych rynkach na ca³ym œwiecie. Czas pokaza³, ¿e hotele w³¹czone do marki voco maj¹ bardzo dobre wyniki i nie mo¿emy siê doczekaæ, a¿ charakter brandu zagoœci w Katowicach – podkreœli³.

PHH od lat wspó³pracuje jako franczyzobiorca ze œwiatowymi sieciami hotelowymi, wprowadza³ do Polski takie nowe marki hotelowe, jak Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance oraz Moxy.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out