Poland

Kolejna szczepionka wejdzie do użycia w USA w maju?

Szczepienie na COVID w USA

AFP

Dyrektor wykonawczy koncernu Novavax, Stanley Erck, wyrazi³ przekonanie, ¿e szczepionka na COVID-19 tej firmy mo¿e zostaæ dopuszczona do u¿ycia w USA ju¿ w maju.

Dopuszczenie szczepionki Novavax do u¿ycia w USA mo¿e siê opóŸniæ, je¿eli Federalna Agencja ds. ¯ywnoœci i Leków (FDA) bêdzie chcia³a poczekaæ na wyniki testów klinicznych szczepionki przeprowadzonych w USA.

Wstêpne dane z testów klinicznych szczepionki w USA wykaza³y, ¿e jej skutecznoœæ w ochronie przed oryginalnym szczepem koronawirusa wynosi ok. 96 proc., a w ochronie przed tzw. brytyjskim wariantem (B.1.1.7) - 86 proc.

W lutym Novavax zakoñczy³ nabór ochotników do testów klinicznych szczepionki w USA. Obejm¹ one ok. 30 tysiêcy osób.

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism