Poland

Kolejna nowelizacja naprawcza SN gotowa

Pos³owie przeg³osowali w czwartek prezydenck¹ nowelê ustawy o SN, która ma uniemo¿liwiæ zablokowanie wyborów nowych prezesów izb SN.

Z koñcem sierpnia koñcz¹ siê kadencje prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskego oraz Izby Pracy Józefa Iwulskiego. Ka¿da z izb wybiera trzech kandydatów, z których prezydent mianuje prezesa na trzyletni¹ kadencjê. Wed³ug obecnych zasad dla wa¿noœci takiego zgromadzenia trzeba obecnoœci 2/3 cz³onków ka¿dej z izb, a maj¹ w nich wiêkszoœæ „starzy" sêdziowie. Teoretycznie wiêc mogliby oni zablokowaæ wybór kandydatów. Nowela przewiduje, ¿e gdyby na posiedzeniu wyborczym nie by³o kworum, to na kolejnym wystarczy po³owa sêdziów, a jeœli i to podejœcie by siê nie uda³o, na kolejnym wystarczy 1/3 sêdziów.

Druga wa¿na zmiana dotyczy wyd³u¿enia o dwa lata terminu na sk³adanie skarg nadzwyczajnych od wyroków wydanych w ci¹gu 20 lat przed 3 kwietnia 2018 r. Przed³u¿enie wynika z tego, ¿e termin na skargê up³ywa 3 kwietnia br., a kilka tysiêcy wniosków nie zosta³o rozpatrzonych.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu.

Football news:

Hasenhüttl on the Super League: War is coming. This is a serious threat that needs to be dealt with
Victory in the Champions League can give PSG or return to the tournament Bayern Munich, Dortmund and Porto, if the Super League clubs are excluded
Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery