Poland

Kolejna gwiazda uniknęła kary za dopingowe przestępstwo

Lekkoatletyka

Salwa Eid Naser

Salwa Eid Naser – mistrzyni œwiata w biegu na 400 m

AFP

Kolejna gwiazda uniknê³a kary za dopingowe przestêpstwo z powodów proceduralnych. Takie historie podwa¿aj¹ wiarê w to, ¿e anga¿owanie olbrzymich si³ i œrodków w walkê z dopingiem ma sens.

Urodzona w Nigerii reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser rok temu w Ad-Dausze zosta³a mistrzyni¹ œwiata w biegu na 400 metrów.

Eid Naser dla szukaj¹cej nowych gwiazd federacji World Athletics jest skarbem, bo jej czas – 48.14 – to trzeci wynik w dziejach konkurencji. Szybsze by³y tylko Marita Koch (NRD, 47.60) i Jarmila Kratochvilova (Czechos³owacja, 47.99). Pierwsza biega³a dla dopingowego imperium, gdzie nawet p³ywaczki mówi³y basem, a druga szokowa³a postur¹ napompowanego testosteronem ciê¿arowca.

Justyna Œwiêty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan, które w Katarze rywalizowa³y z Eid Naser, okreœli³y poziom fina³u jako „kosmiczny". Sama zainteresowana zaczê³a wspominaæ nawet o ataku na 38-letni rekord œwiata, choæ w Katarze w ogóle nie powinno jej byæ.

Eid Naser ju¿ wówczas mia³a na koncie trzy ominiête kontrole antydopingowe. Athletics Integrity Unit (AIU), czyli zbrojne ramiê œwiatowej federacji do walki z nielegalnym wspomaganiem, tymczasowo zawiesi³a j¹ jednak dopiero kilka miesiêcy póŸniej, po kolejnej wpadce.

Eid Naser grozi³a dwuletnia dyskwalifikacja i zakaz startu na igrzyskach olimpijskich w Tokio, ale Trybuna³ Dyscyplinarny œwiatowej federacji gwiazdê uniewinni³.

Najlepsi sportowcy œwiata na pocz¹tku ka¿dego kwarta³u musz¹ wprowadziæ do systemu internetowego ADAMS swoje plany pobytowe oraz wyznaczyæ godzinne okienko, podczas którego bêd¹ dostêpni dla kontroli antydopingowej. To obowi¹zek uci¹¿liwy, ale konieczny. Eid Naser jest z nim na bakier. Biegaczka z kontrolerami minê³a siê cztery razy (12 i 16 marca 2019 r., 12 kwietnia 2019 i 24 stycznia 2020 r.).

Ju¿ trzy takie wpadki w ci¹gu 12 miesiêcy to podstawa dwuletniej dyskwalifikacji.

– Nie chce mi siê wierzyæ, ¿eby mo¿na by³o omin¹æ trzy kontrole przypadkowo – mówi³a „Rz" Œwiêty-Ersetic. – W takim przypadku albo oszukujesz, albo jesteœ idiot¹ – dodawa³a mistrzyni œwiata z 2011 roku Amerykanka Jenny Simpson. – To normalne, ka¿demu mog³o siê zdarzyæ – odpowiada³a Eid Naser.

Biegaczka mia³a problemy z obs³ug¹ ADAMS-a, wiêc krajowa federacja zatrudni³a jej asystenta. 24 stycznia, kiedy spóŸni³a siê na samolot i o drugiej w nocy poprosi³a o aktualizacjê informacji w systemie, asystent spa³. 16 marca Eid Naser nie by³o w miejscu deklarowanego pobytu. Tak¹ wpadkê uznaje siê za b³¹d wprowadzenia danych i datuje wstecznie, na pocz¹tek kwarta³u – 1 stycznia.

Okolicznoœci kontroli z 12 kwietnia – jak czytamy w decyzji panelu dyscyplinarnego – „by³yby komiczne, gdyby nie nios³y ze sob¹ tak tragicznych konsekwencji".

Najpierw okaza³o siê, ¿e budynek wskazany przez biegaczkê jako miejsce pobytu, nie istnieje. Kontroler Enrique Martinez sprawdzi³ wiêc dane z poprzedniej kontroli i uda³ siê do budynku, gdzie swoich sportowców kwateruje federacja Bahrajnu. Tam znalaz³ drewniane drzwi z numerem 11. Puka³ co 5 minut, ale bez skutku, bo by³ to schowek z butlami gazowymi. Zamiast tego powinien przejœæ przez s¹siednie drzwi (podobno otwarte), potem kolejne i dopiero tam szukaæ apartamentu Eid Naser.

Martinez próbowa³ do biegaczki dzwoniæ, ale w systemie nie by³o jej aktualnego numeru. Odwiedzi³ jeszcze pobliski stadion, a po po³udniu wróci³ i ponownie dobija³ siê do schowka. Panel Dyscyplinarny pochwali³ go za starannoœæ i rzetelnoœæ, ale uwierzy³ te¿, ¿e mistrzyni by³a wówczas w domu.

Wsteczne datowanie wpadki z 16 marca oraz anulowanie przewinienia z 12 kwietnia oznacza, ¿e Eid Naser nie pope³ni³a trzech wykroczeñ w ci¹gu 12 miesiêcy i jest niewinna.

– Szczerze? Nawet nie wiem, co jeszcze mogê powiedzieæ... – napisa³a grecka tyczkarka Karetina Stefanidi, a Shaunae Miller-Uibo z Bahamów, która przegra³a z Eid Naser w Ad-Dausze pyta³a, dlaczego jej rywalki nie zawieszono jeszcze przed mistrzostwami œwiata oraz zarzuca³a œwiatowej federacji, ¿e ta nie robi wszystkiego, aby chroniæ czysty sport.

– Jestem zaniepokojony spraw¹ Eid Naser i orzeczeniem. Dok³adnie je przeanalizujemy, a w razie potrzeby skorzystamy z prawa do odwo³ania – zapowiada Witold Bañka, szef Œwiatowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Podstaw¹ apelacji mog³yby byæ przygody agenta Martineza. – Taka pomy³ka, jak z³y numer budynku, wprowadza agencjê w b³¹d. Trudno mówiæ tu o zachowaniu najwy¿szej starannoœci. Podobnie jak w przypadku braku aktualnego numeru telefonu, choæ to akurat nie jest obowi¹zkowe – mówi „Rz" szef Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Micha³ Rynkowski.

Zabawa w chowanego z kontrolerami to w tym roku plaga. AIU tymczasowo zawiesi³o dziewiêciu lekkoatletów, w dwóch poprzednich sezonach takie przypadki by³y dwa.

Mistrz œwiata na 100 m i w sztafecie 4x100 m Amerykanin Christian Coleman problemy mia³ ju¿ rok temu, ale uratowali go prawnicy, dziêki którym mo¿liwe by³o wsteczne datowanie jednej z kontroli.

Travis Tygart z Amerykañskiej Agencji Antydopingowej (USADA) rozk³ada rêce: – Nienawidzê tego systemu, ale w zakresie skutecznej kontroli poza zawodami nie mamy nic lepszego do zaproponowania.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million