Poland

Kolejna firma otwarta w lockdownie bez kary

Firma

Pub otwarty w trakcie epidemii koronawirusa

AFP

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Szczecinie uchyli³ decyzjê sanepidu, który ukara³ w³aœciciela baru za z³amanie wiosennego zakazu dzia³alnoœci.

To ju¿ drugi wyrok korzystny dla przedsiêbiorców ukaranych przez sanepid za niestosowanie siê do ograniczeñ wprowadzonych w zwi¹zku z Covid-19. Tym razem Wojewódzki S¹d Administracyjny w Szczecinie uzna³ za bezpodstawn¹ karê na³o¿on¹ na w³aœciciela baru otwartego w czasie wiosennego lockdownu. Wczeœniej Wojewódzki S¹d Administracyjny w Opolu uchyli³ karê 10 tys. z³ na³o¿on¹ na fryzjera.

Openbar mimo zakazu

Tak jak w sprawie opolskiej, przyczynkiem do na³o¿enia kary na w³aœciciela baru z Pomorza by³a notatka policyjna. Funkcjonariusz zanotowa³, ¿e 24 marca 2020 r. lokal by³ otwarty i przebywa³y w nim osoby spo¿ywaj¹ce alkohol – oko³o dziesiêciu osób. W zwi¹zku z tym naczelnik lokalnej komendy miejskiej policji poinformowa³ powiatow¹ stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹, ¿e w³aœciciel baru nie zastosowa³ siê do ograniczeñ. I na tej podstawie pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny na³o¿y³ na w³aœciciela baru 10 tys. z³ kary. Za niezastosowanie siê do czasowego ograniczenia dzia³alnoœci przedsiêbiorcy z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci.

Urzêdnicy t³umaczyli, ¿e 20 marca 2020 r. na obszarze Polski zosta³ wprowadzony stan epidemii, a nastêpnie Rada Ministrów wyda³a 31 marca 2020 r. rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem epidemii. Wprowadzono czasowe ograniczenie m.in. dla gastronomii i restauracji, dopuszczaj¹c ich dzia³anie jedynie na wynos. W³aœciciel baru odwo³a³ siê od kary. T³umaczy³, ¿e kara jest bardzo wysoka i doprowadzi do upadku jego firmy. Z³o¿y³ wniosek o zmianê kary na inn¹.

Urzêdnicy sanepidu pozostali jednak g³usi na te proœby. Przedsiêbiorca zaskar¿y³ decyzjê do s¹du.

Szczeciñski WSA przyzna³ mu racjê. Nie tylko wytkn¹³ urzêdnikom, ¿e w sprawie zastosowali z³e rozporz¹dzenie, bo dla na³o¿enia spornej kary miarodajny by³ stan prawny z daty kontroli w barze, a nie wydania decyzji. Ponadto zauwa¿y³, ¿e Rada Ministrów zrezygnowa³a z formalnego i przewidzianego w art. 232 konstytucji wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej.

Przede wszystkim jednak szczeciñski WSA, tak jak opolski, uzna³, ¿e podstaw¹ kary nie mog³o byæ rozporz¹dzenie. Z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wynika bowiem, ¿e ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie. S¹d odniós³ siê te¿ do delegacji z art. 46a i art. 46b pkt 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych, które jego zdaniem pozwalaj¹ wy³¹cznie czasowo ograniczyæ dzia³alnoœæ, a nie jej zakazaæ. A taka konstrukcja zosta³a zastosowana w spornym i kolejnych rozporz¹dzeniach.

Konstytucyjne zasady

WSA zgodzi³ siê, ¿e zakazy, nakazy i ograniczenia by³y merytorycznie uzasadnione. Jednak jak wskaza³a w pisemnym uzasadnieniu sêdzia Ewa Wojtysiak tryb ich wprowadzenia doprowadzi³ do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i prawa do wolnoœci prowadzenia dzia³alnoœci. S¹d zwróci³ te¿ uwagê, ¿e policyjna notatka przekazana do sanepidu nie mog³a stanowiæ wy³¹cznej podstawy na³o¿enia kary. Mog³a byæ – po zweryfikowaniu – potraktowana jedynie jako jeden z dowodów.

– Wyrok WSA w Szczecinie to kolejne orzeczenie, które jednoznacznie dyskwalifikuje pod wzglêdem prawnym, w szczególnoœci konstytucyjnym, dzia³alnoœæ prawodawcz¹ prowadzon¹ przez administracjê rz¹dow¹ w celu przeciwdzia³ania epidemii Covid-19 – zauwa¿a dr Tomasz Zalasiñski, konstytucjonalista z Zespo³u Ekspertów Prawnych Fundacji im. S. Batorego.

W ocenie eksperta w najbli¿szym czasie mo¿na siê spodziewaæ wielu podobnych wyroków s¹dów administracyjnych, a w ich nastêpstwie tak¿e licznych wyroków obci¹¿aj¹cych Skarb Pañstwa odpowiedzialnoœci¹ za bezprawne dzia³ania w³adz publicznych i zas¹dzaj¹cych w zwi¹zku z tym odszkodowañ na rzecz przedsiêbiorców. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 765/20.

Wojciech Mazur prezes Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie rozstrzygn¹³ ju¿ pierwsze sprawy dotycz¹ce ograniczeñ, zakazów i nakazów wprowadzonych w czasie wiosennego lockdownu. Na 21 stycznia 2021 r. by³o to 21 wyroków dotycz¹cych skarg obywateli na kary, m.in. za z³amanie kwarantanny, nienoszenie maseczek czy zakazane przemieszczanie siê. Wszystkie orzeczenia s¹ korzystne dla skar¿¹cych, pocz¹wszy od uchylenia decyzji, przez uchylenie decyzji obu instancji i umorzenie postêpowania, po stwierdzenie niewa¿noœci decyzji. Na razie nie mamy wielu skarg na kary za z³amanie ograniczeñ w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w trakcie lockdownu. By³a jedna, ale zosta³a odrzucona z przyczyn proceduralnych. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e jeszcze siê pojawi¹. Warto zwróciæ uwagê, ¿e orzekanie w sprawach dotycz¹cych tzw. przepisów antycovidowych jest bardzo trudne. Przepisy podlegaj¹ nieustannej zmianie i modyfikacjom, nierzadko s¹ niejasne. Niemniej ka¿da skarga zostanie sumiennie i rzetelnie oceniona przez sk³ady orzekaj¹ce, tak aby zapewniæ obywatelom oraz podmiotom gospodarczym wykorzystanie konstytucyjnego prawa do s¹du.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto