Poland

Kolejna doba z rekordową liczbą zakażeń w Niemczech

Pielêgniarki zajmuj¹ siê chorym na COVID-19 w szpitalu w Essen

AFP

W Niemczech w ci¹gu doby wykryto 18 681 nowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - to najwiêkszy dobowy przyrost liczby zaka¿eñ od pocz¹tku epidemii w tym kraju.

£¹czna liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Niemczech wzros³a do 499 694.

Liczba ofiar COVID-19 w Niemczech wzros³a w ci¹gu doby o 34 - do 10 306.

Rekordowe liczby dobowych zaka¿eñ koronawirusem wykrywanych w Niemczech wykrywano te¿ w poprzednie dni - 29 paŸdziernika Instytut Roberta Kocha informowa³ o 16 774 zaka¿eniach, a dzieñ wczeœniej - o 14 964

W œrodê, na spotkaniu z szefami landów kanclerz Angela Merkel uzgodni³a, ¿e od 2 do 30 listopada w kraju zostan¹ zamkniête bary, restauracje i teatry oraz kina.

Szko³y bêd¹ nadal nauczaæ stacjonarnie, a sklepy bêd¹ mog³y funkcjonowaæ przy ograniczonej liczbie klientów przebywaj¹cych jednoczeœnie w sklepie.

Uzasadniaj¹c wprowadzone obostrzenia w Bundestagu Merkel przestrzega³a Niemców przed "bardzo trudn¹ zim¹" i podkreœla³a, ¿e pandemia stanowi wyzwanie dla systemu demokratycznego w Niemczech. Kanclerz Niemiec doda³a, ¿e gdyby z lockdownem czekaæ do momentu, a¿ w szpitalach zabraknie respiratorów dla chorych, by³oby za póŸno.

Z danych Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób UE wynika, ¿e w ci¹gu 14 dni w Niemczech wykrywano 168,4 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców. Liczba zgonów chorych na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich 14 dni w Niemczech wynios³a 0,7 (w Polsce wskaŸniki te wynosz¹ - odpowiednio - 414,1 i 4,3).

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record