Poland

Kołakowski odchodzi z PiS. „Na siłę nie będę nikogo wyciągać”

Polityka

pose³ Lech Ko³akowski

Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en, via Wikimedia Commons

- Trzeba myœleæ tylko o tworzeniu dobrego prawa, bo za to nas rozliczaj¹ wyborcy - mówi pose³ Lech Ko³akowski, który odszed³ z PiS. W rozmowie z "Rzeczpospolit¹" polityk deklaruje, ¿e nie jest zainteresowany przystêpowaniem do innych klubów czy ko³a. Czy ktoœ wraz z nim odejdzie z Prawa i Sprawiedliwoœci? - Na si³ê nie bêdê nikogo wyci¹gaæ. To autonomiczna decyzja kolegów - odpowiada.

Jakub Czermiñski: Odszed³ pan z klubu PiS.

Lech Ko³akowski: Tak, jestem pos³em niezrzeszonym.

Tydzieñ temu mówi³ pan, ¿e z Prawa i Sprawiedliwoœci odejdzie prawdopodobnie grupa kilku osób, teraz odchodzi pan sam. Dlaczego?

Mamy woln¹ wolê, to autonomiczna decyzja pos³ów. Moje oœwiadczenie sprzed tygodnia przyspieszy³o odwieszenie wszystkich osób, które mia³y odmienne zdanie w sprawie g³osowania tzw. pi¹tki dla zwierz¹t.

Pan te¿ zosta³ odwieszony.

Tak, ale ja nie prosi³em o zawieszenie i nie prosi³em o odwieszenie. Dla mnie te dzia³ania nie mia³y znaczenia. Uwa¿am, ¿e w kraju s¹ sprawy wa¿niejsze ni¿ wszczynanie postêpowania dyscyplinarnego wobec pos³a.

Po g³osowaniu w sprawie pi¹tki dla zwierz¹t wraz z panem zawieszonych zosta³o 14 pos³ów. ¯adna z tych osób nie opuszcza klubu PiS?

Nie posiadam takich informacji, proszê pytaæ indywidualnie. Ka¿dy ma autonomiê, ja szanuje decyzjê ka¿dego pos³a - natomiast uwa¿am, ¿e je¿eli ktoœ jest mê¿czyzn¹ i je¿eli mówi "tak", to to znaczy "tak".

I ¿aden inny pose³ nie odchodzi wraz z panem?

Nie posiadam takiej wiedzy. Na si³ê nie bêdê nikogo wyci¹gaæ. To autonomiczna decyzja kolegów, czy po odwieszeniu zostaj¹ w klubie, czy podejmuj¹ inne decyzje. Nie mam zamiaru ingerowaæ.

Jakie s¹ pañskie plany polityczne po po¿egnaniu z PiS?

Przede wszystkim obrona tych wartoœci, o których ostatnio by³o g³oœno. Bardzo wiele pracy trzeba wykonaæ, aby nie by³o nowych, z³ych przed³o¿eñ w rolnictwie. Nie wolno pochopnie podejmowaæ decyzji w sprawie zmian przepisów prawnych w rolnictwie, bo to szkodzi.

Nag³e zmiany prawa s¹ niekorzystne we wszystkich ga³êziach gospodarki.

Tak, ale tu s¹ trwa³e skutki, które s¹ niepowetowane, np. bankructwo gospodarstwa, utrata p³ynnoœci finansowej, utrata rynków - to ju¿ nigdy nie by³oby odrobione. Rolnictwo to bran¿a, w której na poziomie Unii Europejskiej mo¿emy z sukcesami rywalizowaæ. Jesteœmy potêg¹ w miêsie wo³owym, drobiowym równie¿. Nale¿y podejmowaæ przed³o¿enia, które jeszcze wzmacnia³yby pozycjê polskiego rolnika. Nasz stan prawny powinien byæ jeszcze bardziej przyjazny ni¿ w innych pañstwach, celem trwa³ego umocnienia na rynkach UE.

Nasz atut to...?

Nasza ¿ywnoœæ, nasze miêso w konkurencji z innymi pañstwami, które wchodz¹ na te nowe, bogate rynki muzu³mañskie, wygrywa. Nasza ¿ywnoœæ jest smaczniejsza i wygramy ka¿d¹ konkurencjê na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki Pó³nocnej czy rynku tworzonym przez kilkadziesi¹t milionów muzu³manów w UE. To szansa dla polskiego rolnictwa i obowi¹zkiem organów pañstwa - Sejmu, Senatu, prezydenta - jest wspieranie, a nie niszczenie polskiego rolnictwa.

Sprzeciwi³ siê pan pi¹tce dla zwierz¹t.

Tak jak w tej chwili jestem jedyn¹ osob¹, która - mówiê o klubie PiS - twardo powiedzia³a "nie" wobec tej ustawy, tak te¿ jako pose³ niezrzeszony bêdê broniæ polskiego rolnictwa, bêdê zg³aszaæ inicjatywy. Mam nadziejê, ¿e wiêkszoœæ parlamentarna je poprze. Poza tym jest wiele spraw zwi¹zanych z przedsiêbiorcami, ze skutkami COVID-u. Musimy wzmocniæ przedsiêbiorców, p³atników VAT, PIT, innych op³at, bo to oni tworz¹ bud¿et pañstwa.

Po swej zesz³otygodniowej deklaracji rozmawia³ pan z prezesem PiS.

Odby³a siê jedna rozmowa.

Projekt starej pi¹tki ma nie byæ procedowany, ma pojawiæ siê nowy projekt. Czy wstêpne zapisy nowego projektu panu nie odpowiadaj¹?

S³ysza³em, ¿e niektórzy pos³owie wskazywali na nowe projekty poselskie zwi¹zane z pi¹tka dla zwierz¹t. Uwa¿am, ¿e nie wolno w aspektach bran¿y rolnej zg³aszaæ projektów poselskich - to musz¹ byæ przed³o¿enia rz¹dowe, z uzgodnieniami miêdzyresortowymi i z notyfikacj¹, dla bezpieczeñstwa ekonomicznego mieszkañców wsi.

Sprzeciw wobec tzw. pi¹tki Kaczyñskiego zg³aszali tak¿e pos³owie Konfederacji oraz Koalicji Polskiej. Rozmawia³ pan z nimi na temat ewentualnej wspó³pracy?

Jestem otwarty na rozmowy z pos³ami, równie¿ z innych ugrupowañ, w kwestiach zwi¹zanych z obron¹ polskiej wsi, przedsiêbiorców, handlowców, rzemieœlników, us³ugodawców, p³atników. Teraz bêdê rozmawia³ odnoœnie skutków pocovidowych, bo za kilka miesiêcy musimy byæ gotowi z projektami ustaw, now¹ legislacj¹, celem szybkiej odbudowy polskiej przedsiêbiorczoœci, bo obecny czas jest bardzo trudny dla przedsiêbiorców.

Nie rozmawia³ pan o ewentualnym do³¹czeniu do ko³a lub klubu?

Przyznam, ¿e nie jestem zainteresowany przechodzeniem do innego ugrupowania. Chcê pozostaæ w tzw. autonomii jako pose³ niezrzeszony i byæ mo¿e trochê jako obserwator spojrzeæ na tê scenê. I oczywiœcie g³osowaæ za dobrymi projektami, które bêd¹ s³u¿yæ Polakom.

Opuœci³ pan klub i partiê. Co pan zamierza zrobiæ za trzy lata?

Moja przysz³oœæ nie jest najwa¿niejsza. Jestem pos³em pi¹t¹ kadencjê, mam bogate doœwiadczenia parlamentarne. Ze wszystkich si³ zechcê zablokowaæ wszelkie z³e przed³o¿enia dla polskiej wsi, dla przedsiêbiorców mieszkaj¹cych na wsi, dla rolników, rzemieœlników, handlowców, us³ugodawców. To moi wyborcy; dope³ni³em swoich zobowi¹zañ wyborczych.

Myœla³ pan o ewentualnym starcie w wyborach do Senatu?

Nie myœlê o tym. Byæ mo¿e, je¿eli przyjdzie stosowny czas, je¿eli bêdê mia³ zamiar zajmowaæ siê polityk¹, bêdê o tym myœla³, natomiast na tê chwilê jesteœmy u progu drugiego roku czteroletniej kadencji i trzeba myœleæ tylko o tworzeniu dobrego prawa, bo za to nas rozliczaj¹ wyborcy.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years