Poland

Kogo preferuje, a kogo omija tarcza 2.0

Gospodarka

Tarcza 2.0

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Na subwencje z PFR mo¿e liczyæ np. sprzedawca butów na bazarku, ale sprzedawca butów w galerii handlowej – ju¿ nie. Takich paradoksów jest wiêcej.

Na liœcie typów dzia³alnoœci gospodarczej, które maj¹ byæ objête tarcz¹ finansow¹ 2.0 znalaz³o siê 38 pozycji wyliczonych wed³ug kodów PKD. Wa¿ne, ¿e pomoc ma trafiæ do bran¿ najbardziej dotkniêtych kryzysem pandemicznym i takich, które nie zostan¹ szybko odmro¿one, jak hotelarstwo, gastronomia, przewóz pasa¿erski, dzia³alnoœæ kulturalna, sportowa, rozrywkowa czy bran¿a wydarzeñ. Analiza tej listy pokazuje jednak, ¿e nie wszystkie dzia³alnoœci zosta³y potraktowane w równy sposób, a czêœæ w ogóle zosta³a pominiêta, choæ notuje ogromne straty.

Czytaj tak¿e: Tarcza finansowa 2.0. Nawet 40 mld z³, ale nie dla wszystkich

Firma firmie nie równa

Uderzaj¹ce jest, ¿e o subwencje z PFR bêdê mogli ubiegaæ siê praktycznie wszyscy sprzedawcy na straganach i targowiskach, bez wzglêdu na to, czym handluj¹. Katalog kodów PKD wyczerpuje w³aœciwie wszystkie rodzaje sprzeda¿y: w tym ¿ywnoœci i napojów (choæ ta czêœæ handlu nie zosta³a zamkniêta podczas II lockdownu), tekstyliów, odzie¿y, obuwia i innych towarów. Natomiast spoœród sprzedawców w innych punktach, np. galeriach i centrach handlowych, na liœcie PFR znaleŸli siê tylko sprzedawcy odzie¿y.

Czytaj tak¿e: Morawiecki obiecuje 35 mld z³ wsparcia dla 40 bran¿

– Wygl¹da na to, ¿e podmioty dzia³aj¹ce na targowiskach znalaz³y siê w korzystniejszej sytuacji – komentuje £ukasz Koz³owski, g³ówny ekonomista Federacji Przedsiêbiorców Polskich.

– To ewidentny brak równego traktowania – dodaje £ukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. – Jedna firma sprzedaj¹ca np. buty dostanie wsparcie, a innej, zajmuj¹cej siê praktycznie tym samym, pomoc zostanie odmówiona.

Pomoc za straty

Zdaniem ekspertów trudno przes¹dzaæ, czy rzeczywiœcie wszyscy sprzedawcy w galeriach handlowych powinni zostaæ objêci tarcz¹ 2.0, skoro handel by³ zamro¿ony „tylko" przez trzy tygodnie i przynajmniej czêœæ sklepów (np. ze sprzêtem AGD) ma szansê na odrobienie strat. Z drugiej strony trudno akceptowaæ sytuacjê, ¿e nawet przy g³êbokim spadku przychodów ktoœ nie dostanie pomocy.

– Naszym zdaniem wsparciem powinny byæ objête wszystkie te sektory, których sytuacja finansowa uleg³a pogorszeniu w zwi¹zku z czêœciowym lockdownem i trudn¹ sytuacj¹ w bran¿y centrów handlowych – mówi Rados³aw Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Oczywiœcie jest to sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, jako dominuj¹ca w centrach handlowych, ale powinny byæ te¿ wskazane inne kategorie, jak np. obuwie, zabawki itp.

Podobnych przyk³adów na liœcie bran¿, które maj¹ byæ objête pomoc¹ (zarówno jeœli chodzi o tarczê 2.0, jak i tzw. tarczê 6.0, która przewiduje takie formy wsparcia jak zwolnienie z ZUS i œwiadczenia postojowe), mo¿na znaleŸæ wiêcej. – Tarcze dotycz¹ zwykle zamkniêtych bran¿, ale pomijaj¹ wiêkszoœæ kooperantów i dostawców towarów i us³ug dla tych zamkniêtych firm. A przecie¿ to system naczyñ po³¹czonych – zaznacza Bernatowicz.

Bran¿owe protesty

Dobrym przyk³adem jest tu protestuj¹ca bran¿a pralnicza, które straci³a przychody ze wzglêdu na zamkniêcie hoteli. Podobnie jest z firmami, które dowo¿¹ turystów do hoteli, dostarczaj¹ towary do zamkniêtych restauracji, sprz¹taj¹ czy ochraniaj¹ zamkniête biurowce i centra handlowe.

– Rozmawiamy z Polskim Funduszem Rozwoju, by rozszerzyæ pomoc – podkreœla Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Tak, by uwzglêdniæ nie tylko zamkniête firmy, ale te¿ te, które po prostu trac¹ przychody ze wzglêdu na kryzys pandemiczny. Podmioty, które s¹ wykluczone z tej pomocy, czuj¹ siê rozgoryczone – zaznacza.

– Jesteœmy otwarci na argumenty, bêdziemy listê konsultowaæ i analizowaæ – odpowiada Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Ostateczny jej kszta³t przedstawi Rada Ministrów.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault