Poland

Kogo Brytyjczyk może zaprosić na święta? Decyzja rządu

Brytyjski rz¹d opublikowa³ zalecenia dotycz¹ce grudnia oraz œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w czasie epidemii koronawirusa. Obywatele bêd¹ mogli w czasie œwi¹t spotykaæ siê z grup¹ osób z nie wiêcej ni¿ trzech gospodarstw domowych.

Z informacji opublikowanych przez rz¹d Borisa Johnsona wynika, ¿e w okresie od 2 do 23 grudnia obywatele Wielkiej Brytanii bêd¹ musieli stosowaæ siê do obecnych obostrzeñ dotycz¹cych spotkañ, obowi¹zuj¹cych w poszczególnych regionach.

Od 23 do 27 grudnia obywatele bêd¹ mogli tworzyæ "œwi¹teczne bañki" ("Christmas bubble"), czyli grupy osób, które bêd¹ mog³y wspólnie spêdzaæ czas w prywatnych domach, udawaæ siê do miejsc kultu religijnego lub spotykaæ siê w miejscach publicznych pod go³ym niebem.

W pozosta³ych okolicznoœciach bêd¹ obowi¹zywaæ te same obostrzenia dotycz¹ce spotkañ co w przedœwi¹tecznym okresie.

Rz¹d Wielkiej Brytanii og³osi³, ¿e ka¿dy obywatel bêdzie móg³ nale¿eæ do jednej "œwi¹tecznej bañki", tworzonej przez osoby z nie wiêcej ni¿ trzech gospodarstw domowych.

W celu spotykania siê z cz³onkami "bañki" dozwolone bêdzie podró¿owanie miêdzy regionami Wielkiej Brytanii. Wed³ug zaleceñ, podró¿e te powinny odbywaæ siê w dniach 23-27 grudnia, a w przypadku Irlandii Pó³nocnej - 22-28 grudnia.

"Nie mo¿esz spotykaæ siê w prywatnym mieszkaniu z kimœ, kto nie nale¿y do twojego gospodarstwa domowego ani do 'œwi¹tecznej bañki'" - czytamy w wytycznych.

Jak poinformowa³y brytyjskie w³adze, w miejscach, które mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ zgodnie z obecnymi restrykcjami, bêd¹ mog³y funkcjonowaæ tak¿e k¹ciki Œwiêtego Miko³aja, o ile bêd¹ w nich przestrzegane zasady dystansu spo³ecznego.

Dozwolone bêdzie kolêdowanie od drzwi do drzwi.

Od 2 grudnia, bez wzglêdu na stopieñ obowi¹zuj¹cych w danym regionie restrykcji, dozwolone bêdzie uczestniczenie w nabo¿eñstwach w miejscach kultu religijnego.

Obostrzenia dotycz¹ce spotkañ w barach i restauracjach nie ulegn¹ zmianie w okresie œwi¹t.

Z³agodzenie restrykcji dla grup tworz¹cych "œwi¹teczne bañki" nie bêdzie obowi¹zywa³o w Sylwestra i Nowy Rok.

Football news:

Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post