Poland

Kobiety remontują, dekorują, odnawiają

Budowa i remont

Wnêtrza mieszkañ samodzielnie dekoruje 41 proc. kobiet. 32 proc. - inicjuje i planuje remonty.

Tak wynika z badañ przeprowadzonych na zlecenie Castoramy. Zapytano, jak kobiety i mê¿czyŸni dziel¹ siê odpowiedzialnoœci¹ za remonty mieszkañ i domów. - Bior¹c pod uwagê deklaracje respondentów, badani wspólnie wybieraj¹ przede wszystkim materia³y wykoñczeniowe (54 proc.). Kobiec¹ domen¹ s¹ zaœ samodzielne prace zwi¹zane z dekoracj¹ wnêtrza (41 proc.) i sam pomys³ remontu (32 proc.) – mówi¹ przedstawiciele firmy. – Wp³yw maj¹ na to programy pokazuj¹ce przemiany wnêtrz. Kopalnia pomys³ów to tak¿e portale spo³ecznoœciowe.

Szturm na sklepy

Z badania wynika, ¿e sami badani to sobie przypisuj¹ wiêksz¹ rolê w remontach domów. - Mê¿czyŸni prawie nie widz¹ kobiet jako tych, do których nale¿y taka inwestycja – mówi¹ przedstawiciele Castoramy. - Rzadziej deklaruj¹, ¿e robi¹ to wspólnie z partnerk¹. Kobiety przypisuj¹ sobie wiêksz¹ rolê w przeprowadzaniu remontów i tak¿e widz¹ wiêksz¹ rolê wspólnych dzia³añ. Rola kobiety roœnie wœród grupy starszych respondentów (56+). Drobne naprawy to domena mê¿czyzn - zw³aszcza z ich punktu widzenia. Samodzielne prace zwi¹zane z dekoracj¹ wnêtrza to przede wszystkim rola kobiet, aczkolwiek badani mê¿czyŸni czêœciej deklaruj¹, ¿e nale¿y to do wspólnych obowi¹zków.

Interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹ce drobnych napraw. - Co prawda w tej dziedzinie zdecydowanie prowadz¹ mê¿czyŸni – 63 proc. (kobiety 12 proc.), jednak niektóre statystyki wskazuj¹ na du¿o wiêksze zaanga¿owanie kobiet: prawie 30 proc. kobiet w wieku 36+ deklaruje, ¿e to one w gospodarstwie domowym zajmuj¹ siê drobnymi naprawami, natomiast wœród najm³odszych respondentów (18 – 22 lata) 40 proc. podejmuje tego typu dzia³ania wspólnie – czytamy w raporcie. - Coraz wiêcej kobiet nie tylko samodzielnie podejmuje decyzjê o remontach w swoich gospodarstwach domowych, ale je przeprowadza. Decyduj¹ nie tylko o wykoñczeniu, ale i o ca³okszta³cie zmian, bior¹c w nich aktywny udzia³. Ten trend nasili³a pandemia. Od jej wybuchu sklepy budowlano-dekoracyjne odnotowuj¹ zwiêkszone zainteresowanie klientów asortymentem przydatnym podczas remontu i dekorowania wnêtrz oraz kreowania przestrzeni wokó³ domowej. Szczególnie widoczne wzrosty zanotowa³y produkty takie jak tapety, panele czy farby.

Ekspert i doradca

Zbadano tak¿e, czy kobieta na stanowisku doradcy klienta w sklepie budowlanym wzbudza zaufanie. Cytowana w raporcie Iwona Klaczyñska, kierowniczka dzia³u technicznego w Castoramie w Zgorzelcu, opowiada: - W Castoramie pracujê od 12 lat. Mam ci¹g³y kontakt z klientami. W moim zespole wiêkszoœæ stanowi¹ mê¿czyŸni. Oprócz mnie pracuj¹ jeszcze cztery kobiety. Uwa¿am, ¿e dziêki takiej ró¿norodnoœci nie tylko mamy dobr¹ atmosferê, ale te¿ nasze ekspozycje s¹ ³adniejsze, bardziej estetyczne, co akurat w przypadku towarów z mojego dzia³u nie jest takie oczywiste. Przyznajê, ¿e pocz¹tki by³y trudne – klienci woleli konsultowaæ swoje zakupy z kolegami. Jednak z czasem, choæ nie by³o to ³atwe i wymaga³o du¿ego nak³adu pracy, uda³o siê nam przekonaæ klientów, ¿e kobiety – doradczynie klientów – s¹ prawdziwymi ekspertkami i ¿e mo¿na nam zaufaæ.

Iwona Klaczyñska zwraca uwagê, ¿e jej dzia³ odwiedza coraz wiêcej kobiet – w tym profesjonalne, kobiece ekipy remontowe. - Zmieni³ siê poziom wiedzy – kobiety wiedz¹, czego szukaj¹, przychodz¹ przygotowane, najczêœciej dopytuj¹ tylko o szczegó³y. Ostatnio na przyk³ad omawia³am z jedn¹ z klientek sposoby k³adzenia g³adzi szpachlowej – opowiada. - Dziêki wszechobecnym poradnikom internetowym kobiety bior¹ siê samodzielnie za ró¿nego rodzaju remonty czy renowacje, na przyk³ad mebli.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League