Poland

Kobiety i nieruchomości

S¹ pracowite, empatyczne, œwietnie przygotowane i odwa¿ne, a takie cechy, jak ostro¿noœæ i konsekwentne d¹¿enie do celu sprawiaj¹, ¿e kobiety bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê równie¿ w trudniejszych sytuacjach.

O kobietach na rynku nieruchomoœci mówi Marta Kulik, HR Business Partner w firmie Cresa Polska:

- Bran¿a nieruchomoœci staje siê coraz bardziej atrakcyjnym œrodowiskiem pracy dla kobiet. Mog¹ wykorzystaæ swoje zdolnoœci organizacyjne i talent do negocjacji. Upór i pracowitoœæ sprawiaj¹, ¿e doskonale radz¹ sobie na stanowiskach liderów. Z jednej strony s¹ konkretne i wymagaj¹ce, jasno precyzuj¹ swoje oczekiwania, ale w razie potrzeby – empatyczne, sk³onne do pomocy i wspólnego szukania rozwi¹zañ.

Tymczasem poczucie bezpieczeñstwa i wsparcia w zespo³ach sta³o siê niezwykle wa¿ne, szczególnie teraz, gdy panuje pandemia. Coraz wiêcej kobiet na rynku nieruchomoœci mo¿na spotkaæ równie¿ na stanowiskach doradców. Nie ma w tym nic dziwnego – praca w tym zawodzie charakteryzuje siê du¿¹ dynamik¹, a negocjacje bywaj¹ trudne. Tymczasem kobiety skupiaj¹ siê na budowaniu relacji i d³ugotrwa³ych strategiach. S¹ cierpliwe, potrafi¹ czekaæ i ciê¿ko pracowaæ, po to, ¿eby podpisywany kontrakt by³ zadowalaj¹cy dla obydwu stron. Kobiety to równie¿ dyrektorzy finansów w firmach deweloperskich, budowlanych i doradczych na rynku nieruchomoœci. S¹ dobrze zorganizowane, elastyczne i myœl¹ strategicznie. Z jednej strony opieraj¹ siê na liczbach, z drugiej musz¹ realizowaæ d³ugotrwa³e cele organizacji i doskonale argumentowaæ swoje decyzje przed zarz¹dem.

Sprawdzaj¹ siê równie¿ w dzia³ach wycen nieruchomoœci, gdzie licz¹ siê precyzja, skrupulatnoœæ i rzeczowoœæ. A przecie¿ w³aœnie takie s¹ kobiety. Pracodawcy, którzy doceniaj¹ rolê kobiet, niew¹tpliwie na tym zyskali, zwiêkszaj¹c swoje szanse w walce o talenty. Dbanie o równouprawnienie jest dobre dla ka¿dej organizacji. Chc¹c stworzyæ przyjazne warunki do rozwoju swoim pracownikom, czêœæ firm stawia dzisiaj na work-life balance, którego bardzo naturalnym elementem jest rodzicielstwo.

Jeszcze wiele jako spo³eczeñstwo mamy w tym temacie do zrobienia, ale optymistyczne jest, ¿e coraz wiêcej pracodawców dba o to, ¿eby pracuj¹cy rodzice mogli z powodzeniem pogodziæ pracê z opiek¹ nad dzieæmi. Urlop macierzyñski nie jest traktowany jako przeszkoda, ale chwilowa przerwa w karierze, po której kobiety wracaj¹ z now¹ energi¹.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw