Poland

Kobietom w biznesie wciąż pod górkę. Szczególnie w dużych firmach

W przeddzieñ Miêdzynarodowego Dnia Kobiet recenzujemy sytuacjê pañ w polskich firmach. Przedstawiamy doroczne zestawienie dziesiêciu przebojowych mened¿erek.

Tylko dwie na dziesiêæ polskich firm maj¹ prezesa kobietê – wynika z przygotowanej dla „Rzeczpospolitej" analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode A Dun & Bradstreet Company. Nieco lepsza jest sytuacja, jeœli pod uwagê weŸmiemy cz³onków zarz¹du – tam odsetek pañ siêga 32 proc. Wyniki badañ pokazuj¹ równie¿, ¿e im wiêksza spó³ka, tym p³ci piêknej na najwy¿szych stanowiskach mniej. I tak wœród ma³ych firm prawie 29 proc. ma prezesa kobietê, wœród du¿ych – zaledwie 9 proc.

Co gorsza, kobiet, które osi¹gaj¹ biznesowe szczyty, wcale w Polsce nie przybywa. Przysz³oœæ te¿ nie rysuje siê najlepiej, bo pandemia mo¿e zahamowaæ kobiece kariery i zmniejszyæ ich udzia³ we w³adzach firm. Bo choæ lockdowny i zamkniêcia szkó³ zwiêkszy³y obci¹¿enie obowi¹zkami domowymi wszystkich pracuj¹cych rodziców, to w przypadku pañ iloœæ domowych prac wzros³a niemal dwukrotnie. – Jeœli firmy nie zadbaj¹ o odpowiednie dzia³ania, to koronawirus mo¿e spowodowaæ znacz¹c¹ utratê talentów – podkreœla³a Nicole Voigt, partner i dyrektor zarz¹dzaj¹ca w BCG.

Czytaj tak¿e: Nie tylko szklany sufit

Wci¹¿ nierozwi¹zany jest problem nierównoœci wynagrodzeñ na tych samych stanowiskach ze wzglêdu na p³eæ. Mimo unijnych dyrektyw i zapisów w krajowych przepisach w ca³ej Unii Europejskiej kobiety zarabiaj¹ œrednio o 14 proc. mniej ni¿ mê¿czyŸni. W Polsce mê¿czyŸni zarabiaj¹ ok. 19 proc wiêcej ni¿ kobiety, jeœli chodzi o p³ace zasadnicze, a ok. 30 proc. wiêcej w dodatkowych elementach wynagrodzenia – przypomina Konfederacja Lewiatan.

Mimo tych przeciwnoœci Polkom na pewno nie brakuje ambicji i umiejêtnoœci mened¿erskich. Potwierdza to m.in. przygotowane przez nas 12. ju¿ zestawienie wschodz¹cych gwiazd biznesu, w którym prezentujemy dziesiêæ przebojowych polskich mened¿erek.

Football news:

Hasenhüttl on the Super League: War is coming. This is a serious threat that needs to be dealt with
Victory in the Champions League can give PSG or return to the tournament Bayern Munich, Dortmund and Porto, if the Super League clubs are excluded
Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery