Poland

Koalicyjne manewry wokół ratyfikacji Funduszu Odbudowy

Polityka

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Opozycja stawia warunki, Solidarna Polska chce g³osowaæ przeciwko. Trwa rozgrywka wokó³ Funduszu Odbudowy w Sejmie – i nie tylko.

Oficjalnie nie ma poœpiechu w sprawie, która mocno dzieli Zjednoczon¹ Prawicê. W poniedzia³ek rzecznik rz¹du Piotr Müller poinformowa³, ¿e w ci¹gu kilku tygodni rz¹d zajmie siê umow¹ ratyfikuj¹c¹ Europejski Fundusz Odbudowy, a póŸniej trafi ona do Sejmu. – W tej chwili konsultujemy przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy. Czekamy na konstruktywne uwagi do projektu, by go poprawiæ – stwierdzi³ Müller. Jak doda³, jest czas do koñca kwietnia, by zamkn¹æ odpowiedni¹ œcie¿kê legislacyjn¹.

G³osowanie w Sejmie przeciwko tej umowie zapowiadaj¹ politycy Solidarnej Polski. Jak twierdz¹, to zgoda nie tylko na uwspólnotowienie d³ugu, ale te¿ na powi¹zanie europejskich funduszy z praworz¹dnoœci¹, co zdaniem SP mo¿e przynieœæ bardzo negatywne konsekwencje w przysz³oœci. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe argumenty. Jednym z nich jest szykowana przez Parlament Europejski rezolucja dotycz¹ca ustanowienia ca³ej UE „Stref¹ Wolnoœci LGBT", która ma byæ g³osowana w tym tygodniu na sesji plenarnej europarlamentu. Europose³ Solidarnej Polski Patryk Jaki stwierdzi³ kilka dni temu, ¿e jeœli ta rezolucja zostanie przyjêta, to polski rz¹d powinien rozwa¿yæ, czy warto g³osowaæ za ustaleniami ubieg³orocznego szczytu. – W tej uchwale jest zapisane, by Polskê dyscyplinowaæ za pomoc¹ odbierania œrodków unijnych za rzekome tworzenie stref wolnych od LGBT, których w Polsce nie ma. To jest dodatkowy argument za tym, by ustalenia szczytu odrzuciæ – mówi nam europose³ Jaki.

Jak na to wszystko reaguje PiS? Jak podkreœlaj¹ nasi rozmówcy z klubu PiS, samo g³osowanie oraz postawa koalicjantów budz¹ niewiele emocji. – W³adze partii coraz mniej zwracaj¹ uwagê na to, co jest wypowiadane w tej sprawie w przestrzeni publicznej. G³osowanie w Sejmie niczym nie grozi, poniewa¿ Fundusz Odbudowy zostanie przeg³osowany g³osami opozycji – podkreœla nasz rozmówca.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiœmy, s¹ jednak przekonani, ¿e opozycja blefuje. – Chcia³bym zobaczyæ, jak takie proeuropejskie partie jak PO g³osuj¹ przeciwko europejskim funduszom – ironizuje nasz rozmówca z w³adz partii. Co nie oznacza, ¿e PiS nie szuka dodatkowych g³osów w Sejmie. Tocz¹ siê rozmowy Jaros³awa Kaczyñskiego z Paw³em Kukizem, a jeden z naszych rozmówców z PiS spekuluje, ¿e Kukiz i grupa jego pos³ów mogliby popieraæ rz¹d, gdyby PiS zajê³o siê istotnymi dla kukizowców postulatami, jak np. wprowadzeniem sêdziów pokoju. Sejmowe ko³o Paw³a Kukiza liczy piêæ osób.

Równolegle PiS przygotowuje siê do prezentacji Nowego £adu, czyli planu gospodarczo-spo³ecznego na czas po pandemii. Wszystko wskazuje na to, ¿e ten plan zostanie zaprezentowany (w czêœci lub ca³oœci) jeszcze przed g³osowaniem ws. Funduszu Odbudowy. Co z jego póŸniejszym wdro¿eniem? W trakcie jednego ze spotkañ koalicyjnych (o czym pisze te¿ Oko.press) mia³o paœæ stwierdzenie, ¿e jeœli Nowy £ad bêdzie blokowany w Sejmie (do jego przyjmowania potrzebne bêd¹ ustawy), to stanie siê planem PiS na wybory.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition