Poland

KNF zgodziła się na objęcie stanowisk przez nowych prezesów

Komisja Nadzoru Finansowego zgodzi³a siê na objêcie stanowisk przez prezesów Alior Banku i Banku Ochrony Œrodowiska oraz wiceprezesa mBanku.

Komisja Nadzoru Finansowego podczas dzisiejszego posiedzenia jednog³oœnie wyrazi³a zgodê na powo³anie Iwony Dudy na stanowisko prezesa Alior Banku. Duda by³a do tej pory wiceprezesem i p.o. prezesa Aliora, powo³ano j¹ na to stanowisko w po³owie maja 2020 r., gdy rezygnacjê z³o¿y³ Krzysztof Bachta. Duda od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzy³a i nadzorowa³a rozwi¹zania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzêdzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a nastêpnie w Urzêdzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych nadzorowa³a rynek poœredników ubezpieczeniowych, póŸniej by³a zastêpc¹ przewodnicz¹cego KNF, by³a te¿ m.in. zastêpc¹ przewodnicz¹cego rady nadzorczej BGK, KDPW czy PTE PZU.

KNF wyrazi³a dzisiaj zgody na objêcie stanowisko prezesa Banku Ochrony Œrodowiska przez Wojciecha Hanna. Rada nadzorcza BOŒ wybra³a go na to stanowisko w listopadzie 2020 r. W latach 2016-2019 by³ cz³onkiem zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego. Wczeœniej pracowa³ m.in. w Ipopemie i Deloitte, gdzie zajmowa³ siê odpowiednio rynkiem kapita³owym oraz fuzjami.

Komisja zgodzi³a siê te¿ na powierzenie Markowi Lusztynowi funkcji cz³onka zarz¹du nadzoruj¹cego zarz¹dzanie ryzykiem istotnym w dzia³alnoœci mBanku. Trafi³ tam w paŸdzierniku 2020 r., po tym jak rozsta³ siê latem z Pekao, którego by³ wiceprezesem, a od jesieni 2019 r. do wiosny 2020 r. prezesem.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored