Poland

KNF ujawni koszty spraw frankowych

S¹d Najwy¿szy nie zwróci³ siê z wnioskiem do NBP i KNF o analizê skutków poszczególnych uchwa³ frankowych dla sektora finansowego.

UKNF posiada oszacowanie potencjalnych skutków zmian otoczenia prawnego dotycz¹cego walutowych kredytów hipotecznych – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego.

G³ówne zagregowane wnioski z tych analiz zostan¹ we wtorek opublikowane na stronie internetowej UKNF. Izba Cywilna S¹du Najwy¿szego ma wydaæ 25 marca kluczow¹ uchwa³ê w sprawach frankowych, która mo¿e jeszcze u³atwiæ klientom wygrywanie z bankami w s¹dach. Bankowcy zastanawiaj¹ siê zatem, czy SN zwróci siê do NBP lub KNF z proœb¹ o przedstawienie wp³ywu orzeczeñ na system finansowy.

– Ustawa przewiduje jedynie mo¿liwoœæ zasiêgniêcia opinii prokuratora generalnego jako instytucjonalnego stra¿nika praworz¹dnoœci, praw obywateli i interesu spo³ecznego. O nades³anie takiej opinii zwróci³ siê prezes kieruj¹cy pracami Izby Cywilnej – mówi Aleksander Stêpkowski, rzecznik SN.

Zaznacza, ¿e nie ma podstaw pozwalaj¹cych SN zwróciæ siê do NBP lub do KNF z proœb¹ o wydanie opinii na temat konsekwencji finansowych, jakie mog¹ siê wi¹zaæ z dan¹ odpowiedzi¹ na pytania frankowe. Zatem ani KNF, ani NBP nie przedstawi³y SN analiz skutków ekonomicznych frankowych uchwa³ Izby Cywilnej SN.

– Nades³anie takiej analizy mog³oby inspirowaæ rozmaite domys³y lub opinie dotycz¹ce chêci wp³ywania na niezawis³y s¹d – mówi Stêpkowski.

Czy SN uwzglêdni, wydaj¹c frankow¹ uchwa³ê, jej negatywne skutki dla systemu finansowego? – Podejmuj¹c uchwa³ê, SN wypowiada siê w przedmiocie wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów. Czyni to w oparciu o znane prawoznawstwu metody wyk³adni – odpowiada Stêpkowski. Na pocz¹tku lutego mówi³, ¿e SN podejmuje decyzje, „kieruj¹c siê kryteriami prawnymi, nie zaœ ekonomicznymi lub wzglêdami takich lub innych polityk gospodarczych".

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)