Poland

KNF pisze do banków. Kto nie wypłaci dywidendy za 2020 rok?

Komisja Nadzoru Finansowego

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Komisja Nadzoru Finansowego rozes³a³a kredytodawcom listy z indywidualnym zaleceniem dotycz¹cym dywidend w tym roku.

Kolejne banki z GPW informuj¹, ¿e otrzyma³y od KNF listy zawieraj¹ce zalecenia dotycz¹ce podzia³u zysku. Raporty bie¿¹ce w tej sprawie poda³y do tej pory m.in. Pekao, Santander i mBank.

Ka¿dy z nich otrzyma³ zalecenie wstrzymania wyp³aty dywidendy w pierwszym pó³roczu 2021 r., w tym tak¿e niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych. Komisja zaleci³a te¿ niepodejmowanie przez banki w pierwszym pó³roczu, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych dzia³añ pozostaj¹cych poza zakresem bie¿¹cej dzia³alnoœci biznesowej i operacyjnej, mog¹cych skutkowaæ obni¿eniem bazy kapita³owej, w tym wykupów akcji w³asnych.

KNF poinformowa³a ponadto, ¿e stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej po³owie 2021 roku bêdzie przedstawione odrêbnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym pó³roczu.

To nie jest niespodzianka. Zalecenia te s¹ zgodne z decyzj¹ KNF z grudnia. Wtedy w stanowisku dotycz¹cym polityki dywidendowej banków w 2021 r. poinformowa³a, ¿e uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wyp³aty dywidendy w pierwszym pó³roczu 2021 r.

Analitycy oceniali, ¿e nawet jeœli KNF przywróci mo¿liwoœæ wyp³aty dywidend, to nie spodziewali siê, aby by³y one du¿e. Byæ mo¿e pozwoli, wzorem EBC, na mocno ograniczon¹ wyp³atê bankom bêd¹cym w najlepszej sytuacji finansowej. Poza tym wyniki w samym 2020 r. by³y s³abe, a zatem zysk do podzia³u mniejszy. Pytanie co z niepodzielonymi zyskami. Szóstka banków z GPW, maj¹cych dywidendowy potencja³, zgromadzi³a a¿ 12 mld z³ niepodzielonych zysków (w kwocie tej nie ma zarobku wypracowanego w 2020 r.).

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7