Poland

KNF na „tak" w sprawie połączenia AXA i UNIQA

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdzi³a w œrodê, ¿e nie widzi powodu do sprzeciwu przeciw po³¹czeniu AXA z UNIQA.

- Komisja jednog³oœnie stwierdzi³a brak podstaw do zg³oszenia sprzeciwu wobec planowanego po³¹czenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeñ i Reasekuracji z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ – czytamy w komunikacie ws. decyzji podjêtych przez Komisjê Nadzoru Finansowego 3 marca 2021 r. Ponadto „Komisja jednog³oœnie stwierdzi³a brak podstaw do zg³oszenia sprzeciwu wobec planowanego po³¹czenia AXA ¯ycie Towarzystwa Ubezpieczeñ z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ na ¯ycie.

Decyzje KNF to kolejny wa¿ny krok na drodze do domkniêcia transakcji przejêcia polskiego oddzia³u firmy AXA przez UNIQA.

Przed rokiem austriacka grupa ubezpieczeniowa Uniqa Insurance Group poinformowa³a, ¿e kupi od francuskiej spó³ki AXA jej dzia³alnoœæ w Polsce, Czechach i na S³owacji. Wartoœæ transakcji to miliard euro. Do sfinalizowania umowy potrzebne s¹ zgody regulatorów. Finalizacja przejêcia firmy AXA przez UNIQA spodziewane jest na koniec pierwszego pó³rocza 2021 r.

Tymczasem od po³owy lutego ka¿dy kto wchodzi na strony internetowe axa.pl lub axadirect.pl zostaje automatycznie przekierowany na now¹, wspóln¹ dla AXA i UNIQA stronê uniqa.pl. Mo¿na tam m.in. kupiæ polisy, zg³aszaæ szkody i roszczenia, logowaæ siê na swoje konta albo znaleŸæ kontakt do agenta.

Wed³ug danych na koniec 2019 r. UNIQA razem z AXA s¹ 5. grup¹ ubezpieczeniow¹ w Polsce pod wzglêdem przypisu sk³adki, której ³¹czna wartoœæ wynios³a prawie 4 mld z³. Obie firmy ubezpieczeniowe wyp³aci³y w tym czasie poszkodowanym ³¹cznie niemal 2,9 mld z³ w roszczeniach i œwiadczeniach. Razem obs³uguj¹ 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczaj¹ 50 tys. firm w Polsce. W sk³ad grupy UNIQA od 15 paŸdziernika 2020 r. wchodz¹ – oprócz spó³ek ubezpieczeniowych – równie¿ AXA TFI i AXA PTE, które zarz¹dzaj¹ aktywami o ³¹cznej wartoœci 15 mld z³ wed³ug danych na koniec 2019 r.

Liderem na polskim rynku ubezpieczeñ jest PZU. W 2019 r. jej zysk siêgn¹³ rekordowych 3,3 mld z³. Sk³adka przypisana grupy PZU siêgnê³a 24,2 mld z³. To rekordowe wyniki. Wartoœæ aktywów grupy PZU przekroczy³a na koniec 2019 r. 343 mld z³. Grupa mia³a 22 mln klientów w piêciu krajach.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?