Poland

Kluby fitness zadłużone. Rekordzista ma do zapłaty milion zł

Biznes

Klub fitness

Bloomberg

Zad³u¿enie centrów i klubów fitness, si³owni oraz trenerów prowadz¹cych kursy, zajêcia sportowe czy rekreacyjne przekroczy³o na pocz¹tku 2021 r. 14 mln z³ - poda³ Krajowy Rejestr D³ugów. Œrednie zobowi¹zanie klubu fitness wynosi obecnie ponad 30 tys. z³. Rekordzista - warszawska spó³ka z o.o. - ma do sp³acenia prawie 1 mln z³.

W 2020 r. zobowi¹zania tego sektora uros³y o ponad 2,7 mln z³. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ, bo 77 proc. zad³u¿onych firm pomagaj¹cych utrzymaæ formê fizyczn¹, stanowi¹ jednoosobowe dzia³alnoœci gospodarcze - informuje Business Insider Polska.

Szczególnie dotkliwy dla bran¿y by³ lockdown na prze³omie roku. Styczeñ by³ zazwyczaj miesi¹cem najwiêkszego ob³o¿enia klubów i przyp³ywu klientów zmobilizowanych postanowieniami noworocznymi. W lutym nastêpowa³ zwykle spadek zad³u¿enia.

Na zamkniêciu sektora w ogromnym stopniu trac¹ pojedynczy trenerzy i instruktorzy fitness, którzy czêsto maj¹ nieregularny system pracy, s¹ samozatrudnieni lub pracuj¹ w oparciu o umowy o dzie³o.

Œrednie zobowi¹zanie si³owni wynosi obecnie ponad 30 tys. z³. W czasie pandemii wzros³o ono o ponad 6 tys. z³. Z kolei najwy¿sz¹ kwotê do sp³acenia maj¹ firmy z Mazowsza (2,8 mln z³) i Œl¹ska (2,3 mln z³) - pisze Business Insider Polska.

W sukurs przychodz¹ rz¹dowe pieni¹dze, jednak zdaniem przedstawicieli bran¿y, tylko 15 proc. firm z tego sektora kwalifikuje siê do pomocy z Tarczy PFR 2.0. Pieni¹dze z Tarczy 6.0, których jeszcze fizycznie nie wyp³acono, pokryj¹ ok. 5-10 proc. strat podmiotów, które tak¹ pomoc uzyskaj¹.

Football news:

Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising