Poland

Kij coraz grubszy, a marchewki brak

Felietony

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Polska to kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy. Wie to na pewno ka¿dy widz telewizji publicznej. W nieskoñczonoœci sukcesów, bêd¹cych przedmiotem masowej zazdroœci okolicznych pañstw, tkwi jednak powa¿na zadra. To przedsiêbiorcy!

Zawsze maj¹ coœ do powiedzenia. Ci¹gle przypominaj¹ deklaracje rz¹du, powo³uj¹c siê czêsto na okryte ju¿ kurzem ustalenia, których nikt nie powinien wywlekaæ na œwiat³o dzienne. Dlatego takich natrêtów wci¹¿ trzeba stawiaæ do pionu. I szukaæ w zwi¹zku z tym coraz to nowych kijów. Bezczelni przedsiêbiorcy posiadaj¹ bowiem wyj¹tkowo twarde grzbiety, na których szczerbi¹ siê kolejne lagi.

Najczêœciej stosowana metoda to nowelizacje ustaw. Zawsze mo¿na bowiem przemyciæ w nich przepisy, które usadz¹ tych wiecznych malkontentów. Najnowsza nowelizacja dotyczy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rz¹d twierdzi wprawdzie, ¿e to jedynie implementacja prawa unijnego, ale nie jest to do koñca prawda. Projekt np. upowa¿nia prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do... karania organizacji pracodawców. I to wysokimi karami pieniê¿nymi! Za co? Za „koordynowanie antykonkurencyjnych porozumieñ". Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje siê w porz¹dku. Ukryte monopole przecie¿ szkodz¹ ca³ej gospodarce, zarówno konsumentom jak i uczciwym przedsiêbiorcom. Bior¹c jednak pod uwagê ogromn¹ „kreatywnoœæ interpretacyjn¹" regu³ prawnych, jak¹ wykazuje polska administracja, mo¿na siê spodziewaæ wszystkiego.

Za „koordynacjê antykonkurencyjnych porozumieñ" mog¹ zostaæ uznane np. narady zespo³ów bran¿owych poszczególnych organizacji – mamy takich w Pracodawcach RP bardzo du¿o. Coœ przecie¿ siê na nich ustala, to mo¿na te¿ knuæ. Jak mo¿na, to pewnie to ma miejsce! Jazda z nimi! Karê im przywaliæ! Do 10 proc. sumy ca³kowitego obrotu ka¿dej z firm, które „knu³y". W efekcie to ciê¿kie miliony z³otych. Zabójcze dla ukaranych!

Tym, którym taki scenariusz wydaje siê nieprawdopodobny, bo sprzeczny z prawem, przypominam wydarzenie z ubieg³ego roku. Rz¹d przemyci³ do tarczy antykryzysowej przepis pozwalaj¹cy premierowi... ingerowaæ w sk³ad strony spo³ecznej Rady Dialogu Spo³ecznego! Usuwaæ jej cz³onków wed³ug swojego uznania. Mimo ¿e z mocy konstytucji strona spo³eczna jest niezawis³a i autonomiczna. Sprawa by³a szyta tak grubymi niæmi, ¿e prezydent RP skierowa³ tê regulacjê do Trybuna³u Konstytucyjnego. Byæ mo¿e dziœ mamy dogrywkê tego meczu?

Sprawy RDS, UOKiK to niejedyne rodzynki w cieœcie. To przejaw d³ugiego ci¹gu decyzji i regulacji wymierzonych w przedsiêbiorców i ich organizacje. Pocz¹wszy od konfiskaty rozszerzonej, przez próbê wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej, po propozycje, by prokurator móg³ wnosiæ o zakaz prowadzenia dzia³alnoœci firmy, konfiskowaæ jej mienie, oskar¿aæ zarz¹dy za dzia³ania pracowników, a nawet kontrahentów. Podci¹gaæ konsultacje spo³eczne pod lobbing. Pod nazw¹ „ustawa o jawnoœci ¿ycia publicznego..." zmuszaæ firmy do ujawniania informacji bêd¹cych tajemnic¹ przedsiêbiorstwa! Jeden z ostatnich pomys³ów to podwy¿szenie mandatów za drobne wykroczenia skarbowe do 14 tys. z³ (albo i wiêcej). Tym skuteczniejszy, jeœli w ¿ycie wejdzie zapowiadany zakaz odmowy przyjêcia mandatu! To wszystko, gdy w czasie lockdownu przedsiêbiorcy walcz¹ o ¿ycie!

Z „kija i marchewki" przedsiêbiorcy „kosztuj¹" g³ównie kija. Jeœli rz¹dz¹cy ciesz¹ siê z zaoszczêdzonej marchewki, to mo¿e ona im jednak stan¹æ w gardle. Bo prêdzej czy póŸniej oka¿e siê, ¿e „kto kijem wojuje, ten od kija ginie".

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible